تمامی فعالیت ها

این جریان به طور خودکار بروز می شود   

 1. ساعت گذشته
 2. در واقع زمانی با گزینه build apk خروجی میگیرم مشکلی نداره ولی زمانی که generate signed apk خروجی میگیرم نصب نمیشه حتی اگه یه صفحه خالی درست کرده باشم
 3. امروز
 4. سلام من یه اپلیکیشن میخوام برای رزرو ویزیت پزشک بصورت آنلاین، فعلا درمورد جزئیاتش نمیخوام بپردازم (مثلا متریال دیزاین و غیره)، اگه کسی میتونه این برنامه رو بسازه به ایمیل زیر توضیحات و قیمت انجام پروژه رو برفرسته با تشکر
 5. تو همه برنامه هام اینجوری میشه run مشکلی نداره ولی تو دیباگ ابتدای برنامه force close میکنه خروجی apk میگیرم نصب نمیشه saeed.rar
 6. ممکنه از این باشه 04-26 12:01:44.712 19273-19273/com.example.asus.myapplication E/dalvikvm: Could not find class 'android.graphics.drawable.RippleDrawable', referenced from method android.support.v7.widget.AppCompatImageHelper.hasOverlappingRendering یا این 04-26 06:47:38.439 26637-26708/com.saeedahmad.ir.saeed W/OpenGLRenderer: Failed to set EGL_SWAP_BEHAVIOR on surface 0xeec60680, error=EGL_SUCCESS
 7. ممنون.مشکلم حل شد
 8. سلام دوست عزیز میتونید پارامتر های زیر رو ست کنید که باعث میشه دیگه از کش نخونه هر مرتبه از رو سرور بخونه Picasso.with(context).load(url).networkPolicy(NetworkPolicy.NO_CACHE).memoryPolicy(MemoryPolicy.NO_CACHE);
 9. چطوری میتونم زودتر از اینکه به صورت خودکار کش پاک بشه خودم پاکش کنم؟
 10. نه تغییر ندادم
 11. آیا پکیج اپ رو تغییر دادید اینجوری شده ؟؟
 12. سلام من وقتی برنامه رو دیباگ میکنم ابتدای برنامه force close میده و میره داخل برنامه logcat 04-26 06:47:35.126 26637-26637/com.saeedahmad.ir.saeed W/ActivityThread: Application com.saeedahmad.ir.saeed is waiting for the debugger on port 8100... 04-26 06:47:37.742 26637-26637/com.saeedahmad.ir.saeed W/art: Before Android 4.1, method android.graphics.PorterDuffColorFilter android.support.graphics.drawable.VectorDrawableCompat.updateTintFilter(android.graphics.PorterDuffColorFilter, android.content.res.ColorStateList, android.graphics.PorterDuff$Mode) would have incorrectly overridden the package-private method in android.graphics.drawable.Drawable 04-26 06:47:38.439 26637-26708/com.saeedahmad.ir.saeed W/EGL_emulation: eglSurfaceAttrib not implemented 04-26 06:47:38.439 26637-26708/com.saeedahmad.ir.saeed W/OpenGLRenderer: Failed to set EGL_SWAP_BEHAVIOR on surface 0xeec60680, error=EGL_SUCCESS 04-26 06:47:38.593 26637-26637/com.saeedahmad.ir.saeed W/art: Before Android 4.1, method int android.support.v7.widget.ListViewCompat.lookForSelectablePosition(int, boolean) would have incorrectly overridden the package-private method in android.widget.ListView علتش چیه
 13. اسم و پسوند عکس تو سرور همونه ولی خود عکس تغییر کرده
 14. لاگ ارور رو بزارین که ارور رو متوجه بشم،توی بخش Log cat برید
 15. برای بار دوم Stop میده
 16. لاگ ارور تون رو بزارید
 17. سلام. بله.روی آیتم قبلی که وارد شده بودم کلیک میکنم ارور میده
 18. دیروز
 19. اینکار امکان پذیر نیستش ،فقط میتونید اینکارو کنید که مجوز ها به صورت گروهی داده شود activity_main.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <android.support.design.widget.CoordinatorLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:fitsSystemWindows="true" tools:context="info.androidhive.mpermissions.MainActivity"> <android.support.design.widget.AppBarLayout android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:theme="@style/AppTheme.AppBarOverlay"> <android.support.v7.widget.Toolbar android:id="@+id/toolbar" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="?attr/actionBarSize" android:background="?attr/colorPrimary" app:popupTheme="@style/AppTheme.PopupOverlay" /> </android.support.design.widget.AppBarLayout> <RelativeLayout android:id="@+id/content_main" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior" tools:context="info.androidhive.mpermissions.MainActivity" tools:showIn="@layout/activity_main"> <Button android:id="@+id/btnLaunchMultiplePermission" android:layout_below="@+id/imageView" android:layout_marginTop="20dp" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:text="Request Multiple Permissions"/> <Button android:id="@+id/btnLaunchPermissionFragment" android:layout_below="@+id/btnLaunchMultiplePermission" android:layout_marginTop="10dp" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:text="Request Permission on Fragment"/> <TextView android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:text="@string/single_permission_text" android:textAlignment="center" android:layout_alignParentBottom="true" android:layout_alignParentStart="true" android:layout_marginBottom="123dp" /> </RelativeLayout> <android.support.design.widget.FloatingActionButton android:id="@+id/fab" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_gravity="bottom|end" android:layout_margin="@dimen/fab_margin" app:srcCompat="@drawable/ic_file_download_black_24dp" /> </android.support.design.widget.CoordinatorLayout> Manifest : <uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" /> <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" /> <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" /> import android.Manifest; import android.content.DialogInterface; import android.content.Intent; import android.content.SharedPreferences; import android.content.pm.PackageManager; import android.net.Uri; import android.provider.Settings; import android.support.annotation.NonNull; import android.support.v4.app.ActivityCompat; import android.support.v7.app.AlertDialog; import android.support.v7.app.AppCompatActivity; import android.os.Bundle; import android.support.v7.widget.Toolbar; import android.view.View; import android.widget.Button; import android.widget.TextView; import android.widget.Toast; public class MultiplePermissionsActivity extends AppCompatActivity { private static final int PERMISSION_CALLBACK_CONSTANT = 100; private static final int REQUEST_PERMISSION_SETTING = 101; String[] permissionsRequired = new String[]{Manifest.permission.CAMERA, Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION, Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION}; private TextView txtPermissions; private Button btnCheckPermissions; private SharedPreferences permissionStatus; private boolean sentToSettings = false; @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_multiple_permissions); Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar); setSupportActionBar(toolbar); permissionStatus = getSharedPreferences("permissionStatus",MODE_PRIVATE); txtPermissions = (TextView) findViewById(R.id.txtPermissions); btnCheckPermissions = (Button) findViewById(R.id.btnCheckPermissions); btnCheckPermissions.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View v) { if(ActivityCompat.checkSelfPermission(MultiplePermissionsActivity.this, permissionsRequired[0]) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED || ActivityCompat.checkSelfPermission(MultiplePermissionsActivity.this, permissionsRequired[1]) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED || ActivityCompat.checkSelfPermission(MultiplePermissionsActivity.this, permissionsRequired[2]) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED){ if(ActivityCompat.shouldShowRequestPermissionRationale(MultiplePermissionsActivity.this,permissionsRequired[0]) || ActivityCompat.shouldShowRequestPermissionRationale(MultiplePermissionsActivity.this,permissionsRequired[1]) || ActivityCompat.shouldShowRequestPermissionRationale(MultiplePermissionsActivity.this,permissionsRequired[2])){ //Show Information about why you need the permission AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(MultiplePermissionsActivity.this); builder.setTitle("Need Multiple Permissions"); builder.setMessage("This app needs Camera and Location permissions."); builder.setPositiveButton("Grant", new DialogInterface.OnClickListener() { @Override public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { dialog.cancel(); ActivityCompat.requestPermissions(MultiplePermissionsActivity.this,permissionsRequired,PERMISSION_CALLBACK_CONSTANT); } }); builder.setNegativeButton("Cancel", new DialogInterface.OnClickListener() { @Override public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { dialog.cancel(); } }); builder.show(); } else if (permissionStatus.getBoolean(permissionsRequired[0],false)) { //Previously Permission Request was cancelled with 'Dont Ask Again', // Redirect to Settings after showing Information about why you need the permission AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(MultiplePermissionsActivity.this); builder.setTitle("Need Multiple Permissions"); builder.setMessage("This app needs Camera and Location permissions."); builder.setPositiveButton("Grant", new DialogInterface.OnClickListener() { @Override public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { dialog.cancel(); sentToSettings = true; Intent intent = new Intent(Settings.ACTION_APPLICATION_DETAILS_SETTINGS); Uri uri = Uri.fromParts("package", getPackageName(), null); intent.setData(uri); startActivityForResult(intent, REQUEST_PERMISSION_SETTING); Toast.makeText(getBaseContext(), "Go to Permissions to Grant Camera and Location", Toast.LENGTH_LONG).show(); } }); builder.setNegativeButton("Cancel", new DialogInterface.OnClickListener() { @Override public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { dialog.cancel(); } }); builder.show(); } else { //just request the permission ActivityCompat.requestPermissions(MultiplePermissionsActivity.this,permissionsRequired,PERMISSION_CALLBACK_CONSTANT); } txtPermissions.setText("Permissions Required"); SharedPreferences.Editor editor = permissionStatus.edit(); editor.putBoolean(permissionsRequired[0],true); editor.commit(); } else { //You already have the permission, just go ahead. proceedAfterPermission(); } } }); } @Override public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, @NonNull String[] permissions, @NonNull int[] grantResults) { super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions, grantResults); if(requestCode == PERMISSION_CALLBACK_CONSTANT){ //check if all permissions are granted boolean allgranted = false; for(int i=0;i<grantResults.length;i++){ if(grantResults[i]==PackageManager.PERMISSION_GRANTED){ allgranted = true; } else { allgranted = false; break; } } if(allgranted){ proceedAfterPermission(); } else if(ActivityCompat.shouldShowRequestPermissionRationale(MultiplePermissionsActivity.this,permissionsRequired[0]) || ActivityCompat.shouldShowRequestPermissionRationale(MultiplePermissionsActivity.this,permissionsRequired[1]) || ActivityCompat.shouldShowRequestPermissionRationale(MultiplePermissionsActivity.this,permissionsRequired[2])){ txtPermissions.setText("Permissions Required"); AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(MultiplePermissionsActivity.this); builder.setTitle("Need Multiple Permissions"); builder.setMessage("This app needs Camera and Location permissions."); builder.setPositiveButton("Grant", new DialogInterface.OnClickListener() { @Override public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { dialog.cancel(); ActivityCompat.requestPermissions(MultiplePermissionsActivity.this,permissionsRequired,PERMISSION_CALLBACK_CONSTANT); } }); builder.setNegativeButton("Cancel", new DialogInterface.OnClickListener() { @Override public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { dialog.cancel(); } }); builder.show(); } else { Toast.makeText(getBaseContext(),"Unable to get Permission",Toast.LENGTH_LONG).show(); } } } @Override protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) { super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data); if (requestCode == REQUEST_PERMISSION_SETTING) { if (ActivityCompat.checkSelfPermission(MultiplePermissionsActivity.this, permissionsRequired[0]) == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { //Got Permission proceedAfterPermission(); } } } private void proceedAfterPermission() { txtPermissions.setText("We've got all permissions"); Toast.makeText(getBaseContext(), "We got All Permissions", Toast.LENGTH_LONG).show(); } @Override protected void onPostResume() { super.onPostResume(); if (sentToSettings) { if (ActivityCompat.checkSelfPermission(MultiplePermissionsActivity.this, permissionsRequired[0]) == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { //Got Permission proceedAfterPermission(); } } } } Download Sample M Permissions.zip
 20. با سلام و وقت بخیر در آندروید 6 به بالا پرمیشن ها حین نصب خواسته نمیشه و در حین اجرای برنامه درخواست میشه و باید کاربر تایید یا رد کنه حالا من میخواستم 6 تا پرمیشن رو در اول اجرای برنامه بخواهم و دفعه بعد دیگه لازم نباشه و در دفعات بعد فقط بررسی کنم ببینم مجوز داده شده محفوظ هست یا نه مجوز های لازم برای من : ACCESS_NETWORK_STATE ACCESS_WIFI_STATE READ_PHONE_STATE INTERNET WRITE_EXTERNAL_STOREG ACCESS_FINE_LOCATION حالا من چطوری میتونم اینا رو درخواست کنم و بررسی اونو اگاه بشم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید اساتید عزیز بعدم یه سئوال برای کار با دیتابیس مجوز (WRITE_EXTERNAL_STOREG) کافی هست؟ و یه سئوالم این که برای درخواست اینترنت آیا نیاز هست مجوز بررسی شه یا نه؟ متشکر
 21. سلام خیلی ممنون واسه راهنمایی تون
 22. این برای کش پیکاسو میباشد که خودش بعد از مدتی حذف میشود، مطمین هستید که همون عکس هستش که با همون سایز و پسوند؟
 23. سلام چرا من وقتی یه بار با استفاده از کتابخانه piccaso دریافت می کنم و عکس رو تو سرور عوض می کنم و دوباره با کتابخانه picasso عکس رو دریافت می کنم عکس عوض نمیشه و حتما باید برنامه رو حذف و نصب کنم؟
 24. آیا روی همون آیتم کلیک میکنید که قبلا وارد صفحه شده بودید ؟
 25. درضمن برای بار اول به درستی کار میکند ولی اگر دکمه back رو بزنیم و برگردیم به main دوباره بخوایم روی یک ایتم لیست ویو کلیک کنیم ارور میده ، لطفا راهنمایی بفرمایید با تشکر
 26. listView1.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener() { @Override public void onItemClick(AdapterView<?> arg0, View arg1, int position, long arg3) { // TODO Auto-generated method stub select(position); } }); public void select(Integer n) { if (n == 0) { Intent intent = new Intent(mainActivity.this, secendActivity.class); mainActivity.this.startActivity(intent); } if (n == 1) { Intent intent1 = new Intent(mainActivity.this, threeActivity.class); mainActivity.this.startActivity(intent1); } }
 27. هفته گذشته
 28. میتونید یک دیتابیس لوکال بسازید که وقتی تو صفحه اسپلش لود میکنید اطلاعات رو بریزید تو دیتابیس و تو بخش های دیگه .از دیتابیس بخونید
 29. من همین مدل رو داشتم و ارتقاش دادیم به 6 ولی این مشکل رو نداشت.نمانیدگی هواوی برید با 40 تومن اینکارو رو میکنند براتون
 1. نمایش فعالیت های بیشتر