تمامی فعالیت ها

این جریان به طور خودکار بروز می شود   

 1. امروز
 2. بهترین روش برای تجزیه و تحلیل فرگمنت ها استفاده از Arguments در آندروید می باشد.( setArguments ) چند راه برای تجزیه و تحلیل و انتقال اطلاعات به فرگمنت ها در اندروید وجود دارد. با این حال، هنگامی که این کار را انجام می دهید، باید مراقب باشید و در هنگام نمونه برداری و انتقال داده ها به قطعات باید از روش های اشتباه اجتناب کنید. با این حال، این روش اشتباه است. از آنجا که هنگامی که برنامه شما به پس زمینه ارسال می شود و برنامه های دیگر نیاز به حافظه بیشتر و بیشتر دارند، پس برنامه و منابع آن از حافظه پاک می شود تا فضای جدید را باز کند. import android.os.Bundle; import android.support.v4.app.Fragment; import android.view.LayoutInflater; import android.view.View; import android.view.ViewGroup; import android.widget.TextView; /** * Sample fragment to demonstrate the instantiation of fragments with arguments * * Created by Günhan on 28.10.2015. */ public class MyFragment extends Fragment { private String name; private int age; private TextView mNameTextView; private TextView mAgeTextView; public static MyFragment newInstance(String name, int age) { Bundle bundle = new Bundle(); bundle.putString("name", name); bundle.putInt("age", age); MyFragment fragment = new MyFragment(); fragment.setArguments(bundle); return fragment; } private void readBundle(Bundle bundle) { if (bundle != null) { name = bundle.getString("name"); age = bundle.getInt("age"); } } @Override public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) { View view = inflater.inflate(R.layout.fragment_sample, container, false); mNameTextView = (TextView) view.findViewById(R.id.nameTextView); mAgeTextView = (TextView) view.findViewById(R.id.ageTextView); readBundle(getArguments()); mNameTextView.setText(String.format("Name: %s", name)); mAgeTextView.setText(String.format("Age: %d", age)); return view; } } در این مثال، برای نمایش MyFragment باید از کد زیر استفاده کنید: Fragment fragment = MyFragment.newInstance("OMID", 27);
 3. استفاده از Parcelable یک راه مناسب و مفید برای انتقال یا پاس دادن اطلاعات بین کامپوننت های اندروید می باشد. Parcelable یک مکانیسم سریال سازی است که توسط Android ارائه می شود. برای نوشتن یک شی به صورت Parcelable، باید انرا به اندروید استودیو اضافه کرد. برای این کار می توانید از آدرس زیر کمک بگیرید: http://corochann.com/fast-easy-parcelable-implementation در این اینجا، ما خواهیم ببینیم که چگونه یک شی Parcelable را در یک برنامه Android اجرا کنیم تا اطلاعات پیچیده را از یک اکتیویتی به اکتیویتی دیگر انتقال دهیم. import android.os.Parcel; import android.os.Parcelable; import android.util.Log; public class Student implements Parcelable{ String mSName; int mSAge; String mSAddress; String mSCourse; @Override public int describeContents() { // TODO Auto-generated method stub return 0; } /** * Storing the Student data to Parcel object **/ @Override public void writeToParcel(Parcel dest, int flags) { dest.writeString(mSName); dest.writeInt(mSAge); dest.writeString(mSAddress); dest.writeString(mSCourse); } /** * A constructor that initializes the Student object **/ public Student(String sName, int sAge, String sAddress, String sCourse){ this.mSName = sName; this.mSAge = sAge; this.mSAddress = sAddress; this.mSCourse = sCourse; } /** * Retrieving Student data from Parcel object * This constructor is invoked by the method createFromParcel(Parcel source) of * the object CREATOR **/ private Student(Parcel in){ this.mSName = in.readString(); this.mSAge = in.readInt(); this.mSAddress = in.readString(); this.mSCourse = in.readString(); } public static final Parcelable.Creator<Student> CREATOR = new Parcelable.Creator<Student>() { @Override public Student createFromParcel(Parcel source) { return new Student(source); } @Override public Student[] newArray(int size) { return new Student[size]; } }; } import android.app.Activity; import android.os.Bundle; import android.widget.TextView; public class StudentViewActivity extends Activity { TextView mTvSName; TextView mTvSAge; TextView mTvSAddress; TextView mTvSCourse; @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_student); // Fetching data from a parcelable object passed from MainActivity Student student = getIntent().getParcelableExtra("student"); // Getting reference to TextView tv_sname of the layout file activity_student mTvSName = (TextView)findViewById(R.id.tv_sname); // Getting reference to TextView tv_sage of the layout file activity_student mTvSAge = (TextView) findViewById(R.id.tv_sage); // Getting reference to TextView tv_saddress of the layout file activity_student mTvSAddress = (TextView) findViewById(R.id.tv_saddress); // Getting reference to TextView tv_scourse of the layout file activity_student mTvSCourse = (TextView) findViewById(R.id.tv_scourse); if(student!=null){ mTvSName.setText("Name:"+student.mSName); mTvSAge.setText("Age:"+Integer.toString(student.mSAge)); mTvSAddress.setText("Address:"+student.mSAddress); mTvSCourse.setText("Course:"+student.mSCourse); } } } import android.app.Activity; import android.content.Intent; import android.os.Bundle; import android.view.Menu; import android.view.View; import android.view.View.OnClickListener; import android.widget.Button; import android.widget.EditText; public class MainActivity extends Activity { EditText mEtSName; EditText mEtSAge; EditText mEtSAddress; EditText mEtSCourse; Button mBtnOk; @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); // Getting a reference to EditText et_sname of the layout activity_main mEtSName = (EditText)findViewById(R.id.et_sname); // Getting a reference to EditText et_sage of the layout activity_main mEtSAge = (EditText)findViewById(R.id.et_sage); // Getting a reference to EditText et_saddres of the layout activity_main mEtSAddress = (EditText)findViewById(R.id.et_saddress); // Getting a reference to EditText et_scourse of the layout activity_main mEtSCourse = (EditText)findViewById(R.id.et_scource); // Getting a reference to Button btn_ok of the layout activity_main mBtnOk = (Button)findViewById(R.id.btn_ok); // Setting onClick event listener for the "OK" button mBtnOk.setOnClickListener(new OnClickListener() { @Override public void onClick(View v) { // Creating an instance of Student class with user input data Student student = new Student(mEtSName.getText().toString(), Integer.parseInt(mEtSAge.getText().toString()), mEtSAddress.getText().toString(), mEtSCourse.getText().toString()); // Creating an intent to open the activity StudentViewActivity Intent intent = new Intent(getBaseContext(), StudentViewActivity.class); // Passing data as a parecelable object to StudentViewActivity intent.putExtra("student",student); // Opening the activity startActivity(intent); } }); } @Override public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present. getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu); return true; } }
 4. به یک تصویرگر حرفه ای جهت تصویرسازی پروژه های موشن گرافیک نیازمنیدم کار به صورت پروژه ای لطفا نمونه کار و مشخصات خود را ایمیل کنید framerate.ir@gmail.com
 5. سلام ، من یه کتاب با دیتابیس نوشتم ولی مشکلی که دارم اینه که برنامم روی اندروید 7 کرش میکنه مینویسه برنامه متوقف شده ولی وقتی دوباره بازش میکنم اجرا میشه ، دسترسی پرمیشن های اندروید 6 به بالا رو هم دادم بهش ولی نمیدونم مشکل از کجاست . راه حلی هست برای این مشکل ؟
 6. دیروز
 7. از این کلاس استفاده کنید import android.app.ProgressDialog; import android.content.Context; import android.os.AsyncTask; import android.os.Environment; import android.util.Log; import java.io.BufferedInputStream; import java.io.File; import java.io.FileOutputStream; import java.io.InputStream; import java.io.OutputStream; import java.net.URL; import java.net.URLConnection; /** * Created by farzad.sarseify on 13/04/2017. */ public class AsyncDownloader extends AsyncTask<String,String,String> { // you may separate this or combined to caller class. String path_temp,result; ProgressDialog pDialog; String fileName; private AsyncDownloader(){ //set context variables if required } public callResponse delegate = null;//Call back interface Context context; public AsyncDownloader(Context context,String name, callResponse asyncResponse) { this.context=context; fileName=name; delegate = asyncResponse;//Assigning call back interface through constructor path_temp = Environment.getExternalStorageDirectory() + File.separator; } @Override protected void onPreExecute() { super.onPreExecute(); pDialog = new ProgressDialog(context); pDialog.setMessage("Downloading ..."); pDialog.setIndeterminate(false); pDialog.setMax(100); pDialog.setProgressStyle(ProgressDialog.STYLE_HORIZONTAL); pDialog.setCancelable(false); pDialog.setCanceledOnTouchOutside(false); pDialog.show(); } @Override protected void onProgressUpdate(String... progress) { pDialog.setProgress(Integer.parseInt(progress[0])); } /** * In doInBackground method translation will be downloading and files saved in Quran folders * * * @param f_url * @return result */ @Override protected String doInBackground(String... f_url) { int count; try { URL url = new URL(f_url[0]); URLConnection conection = url.openConnection(); conection.connect(); // getting file length int lenghtOfFile = conection.getContentLength(); // input stream to read file - with 8k buffer InputStream input = new BufferedInputStream(url.openStream(), 8192); String[] parts=url.toString().split("/"); result = parts[parts.length - 1]; // Output stream to write file OutputStream output = new FileOutputStream(path_temp+fileName); byte data[] = new byte[1024]; long total = 0; while ((count = input.read(data)) != -1) { total += count; // publishing the progress.... // After this onProgressUpdate will be called //publishProgress(""+(int)((total*100)/lenghtOfFile)); // writing data to file output.write(data, 0, count); // publishProgress((int) ((total * 100) / lenghtOfFile)+""); publishProgress(""+(int)((total*100)/lenghtOfFile)); //publishProgress(); } // flushing output output.flush(); // closing streams output.close(); input.close(); } catch (Exception e) { Log.e("Error: ", e.getMessage()); DirManagement.deleteFile(path_temp+fileName); } return path_temp+fileName; } @Override protected void onPostExecute(String result) { super.onPostExecute(result); pDialog.dismiss(); delegate.processFinish(result); } public interface callResponse { void processFinish(String output); } } فراخوانی : AsyncDownloader asyncTask; //defind object asyncTask = new AsyncDownloader(MainActivity.this, "translation.sqlite", new AsyncDownloader.callResponse() { @Override public void processFinish(String output) { //result and path saved file } }); try { asyncTask.execute(download_path); } catch (UnsupportedEncodingException e) { e.printStackTrace(); }
 8. اگه امکانش هست در این مورد راهنمایی کنید همه پروژه من به همین موضوع بستگی داره با تشکر
 9. هفته گذشته
 10. سلام لطفا راهنمایی کنید این کدهبا کد های زید میخوام فایلی رو دانلود و پروگرس بار میزان دانلود شده رو نمایش بده اما پروگرس بار اصلا درست اجرا نمیشه یعنی مقدار دانلود شده رو نمایش نمیده package com.rule.myapplication; import android.app.ProgressDialog; import android.content.Context; import android.content.DialogInterface; import android.graphics.Bitmap; import android.graphics.BitmapFactory; import android.os.AsyncTask; import android.os.Bundle; import android.os.PowerManager; import android.support.v7.app.AppCompatActivity; import android.util.Log; import android.view.View; import android.widget.Button; import android.widget.ImageView; import android.widget.Toast; import java.io.BufferedInputStream; import java.io.File; import java.io.FileInputStream; import java.io.FileNotFoundException; import java.io.FileOutputStream; import java.io.IOException; import java.io.InputStream; import java.io.OutputStream; import java.net.HttpURLConnection; import java.net.URL; import java.util.zip.ZipEntry; import java.util.zip.ZipInputStream; public class MainActivity extends AppCompatActivity { Button button, button2, button3; ImageView imageView; ProgressDialog mProgressDialog; final DownloadTask downloadTask = new DownloadTask(MainActivity.this); @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); button = (Button) findViewById(R.id.button); button2 = (Button) findViewById(R.id.button2); button3 = (Button) findViewById(R.id.button3); imageView = (ImageView) findViewById(R.id.imageView); int i = 001 + 002; if (i < 10) { Toast.makeText(MainActivity.this, "00" + i, Toast.LENGTH_SHORT).show(); } button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View v) { loadImageFromStorage("/data/data/com.rule.myapplication/part2_button_gallery/part2_button_21"); } }); button2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View v) { unzip("/data/data/com.rule.myapplication/part2_button_gallery.zip", "/data/data/com.rule.myapplication/part2_button_gallery"); } }); button3.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View v) { final DownloadTask downloadTask = new DownloadTask(MainActivity.this); downloadTask.execute("http://mehdisamavat.ir/part2_button_gallery.zip"); } }); // instantiate it within the onCreate method mProgressDialog = new ProgressDialog(MainActivity.this); mProgressDialog.setMessage("A message"); mProgressDialog.setIndeterminate(true); mProgressDialog.setProgressStyle(ProgressDialog.STYLE_HORIZONTAL); mProgressDialog.setCancelable(true); // execute this when the downloader must be fired mProgressDialog.setOnCancelListener(new DialogInterface.OnCancelListener() { @Override public void onCancel(DialogInterface dialog) { downloadTask.cancel(true); } }); } // usually, subclasses of AsyncTask are declared inside the activity class. // that way, you can easily modify the UI thread from here private class DownloadTask extends AsyncTask<String, Integer, String> { private Context context; private PowerManager.WakeLock mWakeLock; public DownloadTask(Context context) { this.context = context; } @Override protected String doInBackground(String... sUrl) { InputStream input = null; OutputStream output = null; HttpURLConnection connection = null; try { URL url = new URL(sUrl[0]); connection = (HttpURLConnection) url.openConnection(); connection.connect(); // expect HTTP 200 OK, so we don't mistakenly save error report // instead of the file if (connection.getResponseCode() != HttpURLConnection.HTTP_OK) { return "Server returned HTTP " + connection.getResponseCode() + " " + connection.getResponseMessage(); } // this will be useful to display download percentage // might be -1: server did not report the length int fileLength = connection.getContentLength(); // download the file input = connection.getInputStream(); output = new FileOutputStream("/data/data/com.rule.myapplication/part2_button_gallery.zip"); byte data[] = new byte[4096]; long total = 0; int count; while ((count = input.read(data)) != -1) { // allow canceling with back button if (isCancelled()) { input.close(); return null; } total += count; // publishing the progress.... if (fileLength > 0) // only if total length is known // publishProgress((int) (total * 100 / fileLength)); mProgressDialog.setProgress((int) (total * 100 / fileLength)); output.write(data, 0, count); } } catch (Exception e) { return e.toString(); } finally { try { if (output != null) output.close(); if (input != null) input.close(); } catch (IOException ignored) { } if (connection != null) connection.disconnect(); } return null; } @Override protected void onPreExecute() { super.onPreExecute(); // take CPU lock to prevent CPU from going off if the user // presses the power button during download PowerManager pm = (PowerManager) context.getSystemService(Context.POWER_SERVICE); mWakeLock = pm.newWakeLock(PowerManager.PARTIAL_WAKE_LOCK, getClass().getName()); mWakeLock.acquire(); mProgressDialog.show(); } @Override protected void onProgressUpdate(Integer... progress) { super.onProgressUpdate(progress); // if we get here, length is known, now set indeterminate to false mProgressDialog.setIndeterminate(false); mProgressDialog.setMax(300); // mProgressDialog.setProgress(progress[0]); } @Override protected void onPostExecute(String result) { mWakeLock.release(); mProgressDialog.dismiss(); if (result != null) Toast.makeText(context, "Download error: " + result, Toast.LENGTH_LONG).show(); else Toast.makeText(context, "File downloaded", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } } public static Boolean unzip(String sourceFile, String destinationFolder) { ZipInputStream zis = null; try { zis = new ZipInputStream(new BufferedInputStream(new FileInputStream(sourceFile))); ZipEntry ze; int count; byte[] buffer = new byte[8192]; while ((ze = zis.getNextEntry()) != null) { String fileName = ze.getName(); fileName = fileName.substring(fileName.indexOf("/") + 1); File file = new File(destinationFolder, fileName); File dir = ze.isDirectory() ? file : file.getParentFile(); if (!dir.isDirectory() && !dir.mkdirs()) throw new FileNotFoundException("Invalid path: " + dir.getAbsolutePath()); if (ze.isDirectory()) continue; FileOutputStream fout = new FileOutputStream(file); try { while ((count = zis.read(buffer)) != -1) fout.write(buffer, 0, count); } finally { fout.close(); } } } catch (IOException ioe) { Log.d("ff", ioe.getMessage()); return false; } finally { if (zis != null) try { zis.close(); } catch (IOException e) { } } return true; } private void loadImageFromStorage(String path) { try { File f = new File(path, "akhlagh_Page_1.jpg"); Bitmap b = BitmapFactory.decodeStream(new FileInputStream(f)); imageView.setImageBitmap(b); } catch (FileNotFoundException e) { e.printStackTrace(); } } } کد کامله و داخل یه اکتیویتی میتونید اجرا بگیرید فقط پرمیشن و یه دکمه لازم داره
 11. یعنی هیچکس نیست جواب منو بده؟ کچلی که ندارم یه سوال دارم اگه بلد نیستید بگید که چشم انتظار جوابی نباشم
 12. Use this code in onPause() and onResume() to save and restore scroll position- private Parcelable recyclerViewState; recyclerViewState = mrecyclerView.getLayoutManager().onSaveInstanceState();//save mrecyclerView.getLayoutManager().onRestoreInstanceState(recyclerViewState);//restore
 13. داخل oncreateview کذاشتتم که اتصال به اداپتر رو داخل متد onpostexecute کلاس asynctask
 14. سلام button که دارین براش onClick مینویسین null هستش
 15. کد نمایش لیست رو آیا در onCreate نوشته اید؟
 16. سلام یدونه لیست ویو ساختم که میخوام داخش کلمات رو سرچ کنه 7 تا آیتم دارم با 7 تا اکتیوتی(رو شماره 1 کلیک میکنم میره به اکتیوتی مربوط به خودش یعنی 1 و تا آخر) مثلا وقتی هفت رو داخل بخش سرچ جستجو میکنم بعد از کلیک میره به اکتیوتی یک در حالی که باید بره به اکتیوتی خودش یعنی هفت. احساس میکنم بعد از سرچ ترتیب آیتم ها بهم میریزه (دوستان زیاد وقتتونو نمیگیره مردونه کارم گیر کرده) اینم تمام کدهام: public class MainActivity extends AppCompatActivity { ListView listView; ArrayList<String> items; @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); listView = (ListView) findViewById(R.id.listView); items = new ArrayList<>(); items.add("one"); items.add("two"); items.add("three"); items.add("four"); items.add("five"); items.add("six"); items.add("seven"); final ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<>(this, android.R.layout.simple_list_item_1, items); listView.setAdapter(adapter); listView.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() { @Override protected void onItemClick(AdapterView<?> adapterView, View view, int position, long id) { if (adapter.getItem(position).equals("one")) { startActivity(new Intent(MainActivity.this, One.class)); }else if (adapter.getItem(position).equals("seven")) { startActivity(new Intent(MainActivity.this, Seven.class)); }else; } }); } @Override public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { MenuInflater inflater = getMenuInflater(); inflater.inflate(R.menu.menu, menu); MenuItem searchItem = menu.findItem(R.id.item_search); SearchView searchView = (SearchView) MenuItemCompat.getActionView(searchItem); searchView.setOnQueryTextListener(new SearchView.OnQueryTextListener() { @Override public boolean onQueryTextChange(String newText) { ArrayList<String> templist = new ArrayList<>(); for (String temp : items) { if (temp.toLowerCase().contains(newText.toLowerCase())) { templist.add(temp); } } ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<>(MainActivity.this, android.R.layout.simple_list_item_1, templist); listView.setAdapter(adapter); return true; } @Override public boolean onQueryTextSubmit(String query) { return false; } }); return super.onCreateOptionsMenu(menu); } } بنظرتون از چه راهی استفاده کنم که داخل بخش سرچ ترتیب آیتم ها بهم نخوره؟
 17. ممنون از پاسختون ولی من تمام این کد ها رو قبلا هم تست کردم در صورتی که فرگمنت وسط حذف شود برنامه پیام unfortunately has stoped رو میده در سایت های خارجی سرچ کردم در این مورد نوشته با حذف فرگمنت وسط شماره ایندکس فرگمنت ها رو باید شیفت بدیم به عقب ولی کد خاصی برای این موضوع پیدا نکردم برای شیفت دادن فرگمنت ها راه حلی هست؟
 18. سلام میخوام زمانی که روی هر ایتم ریسایکلرویو کلیک کنم دوباره به همون مکان برگردم . چیکار باید بکنم؟
 19. جاوا مکانیزمی به نام توالی آبجکت (object serialization) ارائه می دهد که در آن آبجکت می تواند به عنوان دنباله ای از بایت ها ارائه شود که حاوی آبجکت داده به همراه اطلاعاتی در مورد نوع آبجکت و نوع داده ی ذخیره شده در آبجکت می باشد. گروه های ObjectInputStream و ObjectOutputStream جریان های سطح بالایی هستند که حاوی متودهایی برای دنباله دار کردن و یا غیردنباله دار کردن یک آبجکت استفاده می شوند. گروه ObjectOutputStream حاوی متودهای مختلفی برای نوشتن انواع مختلف داده می باشد، اما یک متود خاص همیشه مشخص می ماند: public final void writeObject(Object x) throws IOException متد بالا یک آبجکت را دنباله دار کرده و آن را به جریان خروجی ارسال می کند. به طور مشابه گروه ObjectInputStream حاوی متود زیر برای خارج کردن یک آبجکت از حالت دنباله دار استفاده می شود . برای توضیح چگونگی دنباله دار کردن آبجکت در جاوا، قصد دارم از گروه Employee استفاده کنم که قبلا در مورد آن بحث کردیم. فرض کنید که ما گروه Employee زیر را در اختیار داریم که اینترفیس Serializable را اجرا می کند. public class Employee implements java.io.Serializable { public String name; public String address; public transient int SSN; public int number; public void mailCheck() { System.out.println("Mailing a check to " + name + " " + address); } } گروه ObjectOutputStream برای دنباله دار کردن یک آبجکت استفاده می شود. برنامه ی SerializeDemo زیر یک آبجکتEmployee را نمونه گذاری کرده و آن را به شکل یک فایل سریالی در می آورد. public class SerializeDemo { public static void main(String [] args) { Employee e = new Employee(); e.name = "Omid"; e.address = "Tehran, Tehran"; e.SSN = 11122333; e.number = 101; try { FileOutputStream fileOut = new FileOutputStream("/tmp/employee.ser"); ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(fileOut); out.writeObject(e); out.close(); fileOut.close(); System.out.printf("Serialized data is saved in /tmp/employee.ser"); }catch(IOException i) { i.printStackTrace(); } } } Deserialize کردن یک آبجکت: برنامه ی DeserializeDemo زیر آبجکت Employee ایجاد شده در برنامه ی SerializeDemo را deserialize می کند. برنامه را مطالعه کرده و سعی کنید خروجی را تعیین کنید: public class DeserializeDemo { public static void main(String [] args) { Employee e = null; try { FileInputStream fileIn = new FileInputStream("/tmp/employee.ser"); ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(fileIn); e = (Employee) in.readObject(); in.close(); fileIn.close(); }catch(IOException i) { i.printStackTrace(); return; }catch(ClassNotFoundException c) { System.out.println("Employee class not found"); c.printStackTrace(); return; } System.out.println("Deserialized Employee..."); System.out.println("Name: " + e.name); System.out.println("Address: " + e.address); System.out.println("SSN: " + e.SSN); System.out.println("Number: " + e.number); } }
 20. سلام خطایی که دارید به معنی این هست که android sdk شما این کتابخانه ها را در خودش ندارد. اگر اخیرا android sdk خودتان را آپدیت نکرده اید، sdk manager را اجرا کنید و کتابخانه های google-support-library و google-support-repository و همچنین google-play-repository را بروزرسانی کنید. البته شما می توانید بجای نسخه ی play-services-gcm:9.4.0 از یکی از نسخه های گوگل پلی سرویس بالاتر از ۹ ای که از قبل دارید استفاده کنید. برای دیدن اینکه چه نسخه هایی از play-services-gcm را دارید به مسیر android-sdk-path>/extras/google/m2repository/com/google/android/gms/play-services-gcm> بروید تا نسخه های موجود را ببینید و یکی از آنها را انتخاب کنید.
 21. 06-19 03:09:35.192 1819-1819/com.example.mostafa.myapplication E/AndroidRuntime: FATAL EXCEPTION: main Process: com.example.mostafa.myapplication, PID: 1819 java.lang.RuntimeException: Unable to start activity ComponentInfo{com.example.mostafa.myapplication/com.example.mostafa.myapplication.MainActivity}: java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'void android.widget.Button.setOnClickListener(android.view.View$OnClickListener)' on a null object reference at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2416) at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:2476) at android.app.ActivityThread.-wrap11(ActivityThread.java) at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1344) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:102) at android.os.Looper.loop(Looper.java:148) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5417) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:726) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:616) Caused by: java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'void android.widget.Button.setOnClickListener(android.view.View$OnClickListener)' on a null object reference at com.example.mostafa.myapplication.MainActivity.onCreate(MainActivity.java:19) at android.app.Activity.performCreate(Activity.java:6237) at android.app.Instrumentation.callActivityOnCreate(Instrumentation.java:1107) at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2369) at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:2476) at android.app.ActivityThread.-wrap11(ActivityThread.java) at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1344) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:102) at android.os.Looper.loop(Looper.java:148) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5417) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
 22. سلام دوستان بنده یک فروشگاه برنامه و بازی اندروید ایجاد کردم.که قسمتی اش برنامه و بازی های خودم رو می خوام قرار بدم و قسمتی رو هم برنامه های سایر توسعه دهنده ها رو. البته با هماهنگی خودشون.( خرید یا عقد قرار داد از فروش برنامه) این هم لینک فروشگاه بنده : فروشگاه دکتر اندروید هر کدوم از دوستان تمایل همکاری با بنده رو داشت.خوشحال میشم بهم پیام بده. ایمیل بنده : mahdishekari7@gmail.com
 23. class ViewPagerAdapter extends FragmentPagerAdapter { private FragmentManager mManager; private final List<Fragment> mFragmentList = new ArrayList<>(); private final List<String> mFragmentTitleList = new ArrayList<>(); public ViewPagerAdapter(FragmentManager manager) { super(manager); this.mManager = manager; } @Override public Fragment getItem(int position) { return mFragmentList.get(position); } @Override public int getCount() { return mFragmentList.size(); } public void addFrag(Fragment fragment, String title) { mFragmentList.add(fragment); mFragmentTitleList.add(title); notifyDataSetChanged(); } public void removeFragment(int position) { mFragmentTitleList.remove(position); mManager.beginTransaction().remove(mFragmentList.get(position)).commit(); mFragmentList.remove(position); notifyDataSetChanged(); } @Override public CharSequence getPageTitle(int position) { return mFragmentTitleList.get(position); } }
 1. نمایش فعالیت های بیشتر