پشتیبانی اندروید

در این مجموعه تمامی ورژن های اندروید از اندروید Lolipop تا Orio قرار گرفته است