برترین های انجمن


Popular Content

Showing most liked content on ۱۷/۰۱/۰۴ in all areas

  1. 1 like
    اینجوری تغییر بده چونکه SqliteDatabase مقدار long بر میگردونه که شماره رکورد هستش public long Update(Model_PersonalZekr model_personalZekr) { SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase(); ContentValues contentValues = new ContentValues(); contentValues.put(KEY_COUNTER, model_personalZekr.getCounter()); return db.update( Tbl_Personal_Zekr,contentValues,KEY_ID+"="+model_personalZekr.getId(),null); }
  2. 1 like
    پس اینطوری باید انجام بدین : SELECT fieldname FROM employee_tbl ORDER BY RAND() Limit 4; به جای fieldname اسم فیلدی که مثلا گفتین صدا هست رو بنویسید * یعنی همه ی فیلد ها یا میشه یکی یا دوتا فیلد هم گرفت پیشنهاد میکنم دستورات کار با دیتابیس رو یاد بگیرید که خیلی به دردتون میخوره موفق باشی