برترین های انجمن


Popular Content

Showing most liked content on ۱۷/۱۱/۰۴ in all areas

  1. 1 like
    برای ارسال اطلاعات به وب سرویس و گرفتن جواب دوتا راه دارید 1- راه اصلی و طولانی ولی native 2- استفاده از Library من خودم راه دوم رو استفاده میکنم. میتونید از کتابخونه های AsyncHttpClinet، vollye و Retrofit استفاده کنید.