برترین های انجمن


Popular Content

Showing most liked content on ۱۷/۱۱/۲۹ in all areas

  1. 1 like
    بسیار سپاس گذارم. واقعا کلی سرچ زدم اصلا نتونستم پیداش کنم. بسیار ممنونم
  2. 1 like
    براتون در انجمن اپلود کردم
  3. 1 like
    این خطای شما بخاطر sdk 26 میباشد که باید دانلود کنید نه build tools