برترین های انجمن


Popular Content

Showing most liked content on ۱۸/۰۲/۱۱ in all areas

  1. 2 likes
    خب برای اینکار شما با سرویس BroadCastReciver متن پیغام از میگیرد و میتوند با یک interface دیتارو به داخل ویجت EditText بفرستید و یا استفاده از کتابخانه EventBus
  2. 2 likes
    شما باید ابتدا شماره تلفن را از کاربر بگیرید و به سمت سرور انتقال دهید و سپس در سمت سرور از شرکت های سرویس دهنده sms یک api بگیرید و برای شماره مورد نظر یک پیغام را ارسال کنید. پیغام معمولا میتواند کد تایید باشد