برترین های انجمن


Popular Content

Showing most liked content since ۱۷/۱۰/۲۰ in فایل

  1. 2 likes

    نگارش 1.0.0

    8 دانلود

    کتابخانه (ShowcaseView ) برای برجسته سازی و نمایش بخش های خاص برنامه ها به کاربر با پوشش متمایز و جذاب طراحی شده است. این کتابخانه عالی است برای اشاره به نقاط مورد علاقه برای کاربران، حرکات، و یا موارد مبهم مفید است.

    رایگان