برترین های انجمن


Popular Content

Showing most liked content on ۱۸/۰۱/۱۷ in all areas

  1. 1 like
    یه اسکرین شات از gradle بزارید
  2. 1 like
    بله هیچ مشکلی ندارید و اندروید رو میتونید نصب کنید و فی ل تر شکن هم میتونید نصب کنید بنده مک دارم و هیچ مشکلی با توسعه اندروید را ندارم