7 ارسال در این موضوع قرار دارد

سلام دوستان

میشه لطف کنید بهم کمک کنید که چطوری با استفاده از اسم عکسهای ذخیره شده در دیتابیس خارجی عکسهایی مربوط به هر متن رو که در drowableقرار دادم رو باز یابی کنم خیلی بهش احتیاج دارم لطفا راهنمایی کنید

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

دوستان لطفا راهنمایی کنید کداشو گذاشتم شاید بهتر بتونید راهنمایی کنید

این فایل database

[shcode=java]

import java.io.FileOutputStream;

import java.io.IOException;

import java.io.InputStream;

import java.io.OutputStream;

import android.content.ContentValues;

import android.content.Context;

import android.database.Cursor;

import android.database.SQLException;

import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;

import android.database.sqlite.SQLiteDatabase.CursorFactory;

import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;

public class database extends SQLiteOpenHelper{

private final Context mycontext;

public final String path="data/data/databases/";

public final String name="databasename";

public SQLiteDatabase mydb;

public database(Context context) {

super(context, "databasename", null, 1);

// TODO Auto-generated constructor stub

mycontext=context;

}

@Override

public void onCreate(SQLiteDatabase arg0) {

// TODO Auto-generated method stub

}

@Override

public void onUpgrade(SQLiteDatabase arg0, int arg1, int arg2) {

// TODO Auto-generated method stub

}

public void open(){

mydb=SQLiteDatabase.openDatabase(path+name, null, SQLiteDatabase.OPEN_READWRITE);

}

public void close(){

mydb.close();

}

public void useable(){

boolean checkdb=checkdb();

if(checkdb){

}else{

this.getReadableDatabase();

try{

copydatabase();

}catch(IOException e){

}

}

}

public boolean checkdb() {

SQLiteDatabase db=null;

try{

db=SQLiteDatabase.openDatabase(path+name, null, SQLiteDatabase.OPEN_READONLY);

}catch(SQLException e)

{

}

return db !=null ? true:false;

}

public void copydatabase() throws IOException{

OutputStream myOutput = new FileOutputStream(path+name);

byte[] buffer = new byte[1024];

int length;

InputStream myInput = mycontext.getAssets().open("databasename");

while ((length = myInput.read(buffer)) > 0) {

myOutput.write(buffer,0,length);

}

myInput.close();

myOutput.flush();

myOutput.close();

}

public String season_display(String table,int row){

Cursor cu=mydb.rawQuery("select * from "+table+" group by season", null);

cu.moveToPosition(row);

String s=cu.getString(3);

return s;

}

public Integer season_count(String table){

Cursor cu=mydb.rawQuery("select * from "+table+" group by season", null);

int s=cu.getCount();

return s;

}

public Integer asjbdkjas(String table,String sea){

Cursor cu=mydb.rawQuery("select * from "+table+" where season='"+sea+"'", null);

int s=cu.getCount();

return s;

}

public String content_display(String table,String sea,int row){

Cursor cu=mydb.rawQuery("select * from "+table+" where season='"+sea+"'", null);

cu.moveToPosition(row);

String s=cu.getString(1);

return s;

}

public String show(String table,String sea,String name,int field){

Cursor cu=mydb.rawQuery("select * from "+table+" where season='"+sea+"'"+" and name='"+name+"'", null);

cu.moveToFirst();

String s=cu.getString(field);

return s;

}

public void fav_update(String v,String sea,String name){

ContentValues cv=new ContentValues();

cv.put("favorite", v);

mydb.update("content", cv, "season='"+sea+"'"+" and name='"+name+"'", null);

}

public String get_fav(int row,int field){

Cursor cu=mydb.rawQuery("select * from content where favorite='1'", null);

cu.moveToPosition(row);

String s=cu.getString(field);

return s;

}

public Integer count_fav(){

Cursor cu=mydb.rawQuery("select * from content where favorite='1'", null);

int s=cu.getCount();

return s;

}

public String load_set(int row,int field){

Cursor cu=mydb.rawQuery("select * from setting", null);

cu.moveToPosition(row);

String s=cu.getString(field);

return s;

}

public void setting_up(String field,String v,String name){

ContentValues cv=new ContentValues();

cv.put(field, v);

mydb.update("setting", cv, "name='"+name+"'", null);

}

public Integer count_video(){

Cursor cu=mydb.rawQuery("select * from main", null);

int s=cu.getCount();

return s;

}

public String get_video(int field,int row){

Cursor cu=mydb.rawQuery("select * from main", null);

cu.moveToPosition(row);

String s=cu.getString(field);

return s;

}

public Integer search_count(String word,String aa){

Cursor cu=mydb.rawQuery("select * from content where "+aa+" Like '%"+word+"%'", null);

int s=cu.getCount();

return s;

}

public String search(int row,int field,String word,String aa){

Cursor cu=mydb.rawQuery("select * from content where "+aa+" Like '%"+word+"%'", null);

cu.moveToPosition(row);

String s=cu.getString(field);

return s;

}

}

[/shcode]

این فایل show

[shcode=java]

import android.app.Activity;

import android.content.Intent;

import android.graphics.Typeface;

import android.os.Bundle;

import android.view.View;

import android.view.View.OnClickListener;

import android.widget.ImageView;

import android.widget.TextView;

import android.widget.Toast;

public class Show extends Activity{

private database db=new database(this);

private TextView txt_name;

private TextView txt_content;

private ImageView img_share;

private ImageView img_fav;

private String name;

private String season;

private int row;

private int fav;

  ImageView      imgmatn;

  private String imageid;

@Override

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

// TODO Auto-generated method stub

super.onCreate(savedInstanceState);

setContentView(R.layout.show);

db.open();

txt_name=(TextView) findViewById(R.id.txt_show_name);

txt_content=(TextView) findViewById(R.id.txt_show_content);

img_share=(ImageView) findViewById(R.id.img_share);

img_fav=(ImageView) findViewById(R.id.img_fav);

imgmatn=(ImageView) findViewById(R.id.imageView1);

Bundle ex=getIntent().getExtras();

name=ex.getString("name");

season=ex.getString("season");

row=ex.getInt("row");

imageid=ex.getString("imageid");

txt_name.setText(db.show("content", season, name, 1));

txt_content.setText(db.show("content", season, name,2));

fav=Integer.parseInt(db.show("content", season, name, 4));

if(fav==0){

img_fav.setImageResource(R.drawable.favoff);

}

if(fav==1){

img_fav.setImageResource(R.drawable.favon);

}

Typeface font=Typeface.createFromAsset(getAssets(), db.load_set(0, 2));

txt_name.setTypeface(font);

txt_content.setTypeface(font);

txt_name.setTextSize(Float.parseFloat(db.load_set(1, 2)));

txt_content.setTextSize(Float.parseFloat(db.load_set(1, 2)));

txt_content.setLineSpacing(Float.parseFloat(db.load_set(2, 2)), 1);

db.close();

img_fav.setOnClickListener(new OnClickListener() {

@Override

public void onClick(View arg0) {

// TODO Auto-generated method stub

db.open();

fav=Integer.parseInt(db.show("content", season, name, 4));

if(fav==0){

db.fav_update("1", season, name);

img_fav.setImageResource(R.drawable.favon);

Toast.makeText(getApplicationContext(), "این مطلب در کلیپ بورد قرار داده شد", Toast.LENGTH_LONG).show();

}

if(fav==1){

db.fav_update("0", season, name);

img_fav.setImageResource(R.drawable.favoff);

Toast.makeText(getApplicationContext(), "این مطلب از کلیپ بورد برداشته شد", Toast.LENGTH_LONG).show();

}

db.close();

}

});

img_share.setOnClickListener(new OnClickListener() {

@Override

public void onClick(View arg0) {

// TODO Auto-generated method stub

Intent shareIntent = new Intent(Intent.ACTION_SEND);

shareIntent.setType("text/plain");

shareIntent.putExtra(Intent.EXTRA_SUBJECT, "iran");

startActivity(Intent.createChooser(shareIntent, "اشتراک ..."));

}

});

}

}

[/shcode]

و اینم فایل xml,show

[shcode=java]

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

    android:layout_width="match_parent"

    android:layout_height="match_parent" >

   

        android:id="@+id/img_share"

        android:layout_width="50dp"

        android:layout_height="50dp"

        android:layout_alignParentLeft="true"

        android:layout_alignParentTop="true"

       />

   

        android:id="@+id/img_fav"

        android:layout_width="50dp"

        android:layout_height="50dp"

        android:layout_alignParentTop="true"

        android:layout_toRightOf="@+id/img_share" />

   

        android:id="@+id/imageView3"

        android:layout_width="wrap_content"

        android:layout_height="wrap_content"

        android:layout_alignBottom="@+id/img_fav"

        android:layout_alignParentRight="true"

        android:layout_alignParentTop="true"

        android:layout_toRightOf="@+id/img_fav"

        android:scaleType="fitXY"

        android:src="@drawable/abc_cab_background_top_holo_dark" />

   

        android:id="@+id/txt_show_name"

        android:layout_width="wrap_content"

        android:layout_height="wrap_content"

        android:layout_alignBottom="@+id/imageView3"

        android:layout_alignLeft="@+id/imageView3"

        android:layout_alignParentRight="true"

        android:layout_alignParentTop="true"

        android:gravity="right"

        android:text="Medium Text"

        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium"

        android:textColor="#FFFFFF" />

   

        android:id="@+id/imageView4"

        android:layout_width="wrap_content"

        android:layout_height="wrap_content"

        android:layout_alignParentBottom="true"

        android:layout_alignParentLeft="true"

        android:layout_alignParentRight="true"

        android:layout_below="@+id/img_share"

        android:scaleType="fitXY"

        android:src="@drawable/abc_spinner_ab_focused_holo_dark" />

   

        android:id="@+id/scrollView1"

        android:layout_width="wrap_content"

        android:layout_height="wrap_content"

        android:layout_alignParentBottom="true"

        android:layout_alignParentLeft="true"

        android:layout_alignParentRight="true"

        android:layout_alignTop="@+id/imageView4" >

       

            android:layout_width="match_parent"

            android:layout_height="match_parent"

            android:orientation="vertical" >

           

                android:id="@+id/imageView1"

                android:layout_width="fill_parent"

                android:layout_height="fill_parent"

                android:src="@drawable/abc_cab_background_bottom_holo_dark" />

           

                android:id="@+id/txt_show_content"

                android:layout_width="match_parent"

                android:layout_height="wrap_content"

                android:gravity="right"

                android:text="TextView" />

       

   

[/shcode]

یک دنیا ممنون میشم راهنمایی کنید

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با کد زیر میتونی همچین کاری انجام بدی، به جای com.example نام package خودت رو بذار ، به جای myImage هم اسم عکس ذخیر شده توی پوشه drowable رو بذار:

[shcode=java]        int resID = view.getResources().getIdentifier("myImage", "drawable", "com.example");

        logoImageView.setImageResource(resID);[/shcode]

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ممنون دوست عزیز بالاخره یکی پیدا شد راهنمایی کنه:rolleyes:

یعنی با این کد میتونم id عکس رو تو دیتابیس ذخیره کنم و وقتی روی یه متن کلیک شد عکس مورد نظر با اون متن رو از drawableواکشی کنم؟

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

آره می تونی ، امتحانش کن،  توی مثالی که من زدم ، اگر اسم عکس رو myImage بذاری عکس رو برات بالا میاره

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

دوست عزیز از میشه بگین view مربوط به چیه؟چون از view خطا میگیره

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

view رو حذف کن

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری