12 ارسال در این موضوع قرار دارد


من میخوام محتویات یه جدول از دیتابیس گوشی و به سرور بفرستم. جدولم پیمایش بشه و سطر به سطر به سرور فرستاده بشه.
ولی با زدن دکمه ارسال فقط یه سطر post میشه و برای post و حذف هر آیتم باید 1 بار کلیک کنم. مشکل هم نمیدونم از چیه


این تابع برای post هستش:

 private void existqn() {
 
    requestQueue = Volley.newRequestQueue(getApplicationContext());
    request = new StringRequest(Request.Method.POST, ServiceApi.ExistQuestioner, new Response.Listener<String>() {
      @Override
      public void onResponse(String s) {
 
        array = null;
        try {
          array = new JSONArray(s);
          jsonObject = array.getJSONObject(0);
          if ("0".equals(jsonObject.getString("idtbl_questioner ").toString())) {
            Toast.makeText(ManagerActivity.this, "seccess", Toast.LENGTH_SHORT).show();
            questionerDbAdapter.delete_Questioner_only(questio ner.getQuestionernum().toString());
          }
 
        } catch (JSONException e) {
          e.printStackTrace();
        }
 
 
      }
    }, new Response.ErrorListener() {
      @Override
      public void onErrorResponse(VolleyError volleyError) {
        Log.e("VolleyError", volleyError.getMessage() + "");
      }
    }) {
 
      @Override
      public Map<String, String> getHeaders() throws AuthFailureError {
        Map<String, String> params = new HashMap<String, String>();
        params.put("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
        return params;
 
      }
 
      @Override
      protected Map<String, String> getParams() throws AuthFailureError {
 
        Map<String, String> params = new HashMap<>();
 
        params.put("stringqnum", (questioner.getQuestionernum()==null?"":questioner .getQuestionernum()));
        params.put("Opcode", (questioner.getOpcode()==null?"":questioner.getOpc ode()));
        params.put("Entrydate", (questioner.getEntrydate()==null?"":questioner.get Entrydate()));
        params.put("Questionercol01", (questioner.getQuestionercol1()==null?"":questione r.getQuestionercol1()));
        params.put("Questionercol02", (questioner.getQuestionercol2()==null?"":questione r.getQuestionercol2()));
        params.put("Questionercol03", (questioner.getQuestionercol3()==null?"":questione r.getQuestionercol3()));
        params.put("Questionercol04", (questioner.getQuestionercol4()==null?"":questione r.getQuestionercol4()));
        params.put("Questionercol05", (questioner.getQuestionercol5()==null?"":questione r.getQuestionercol5()));
        params.put("Questionercol06", (questioner.getQuestionercol6()==null?"":questione r.getQuestionercol6()));
        params.put("Questionercol07", (questioner.getQuestionercol7()==null?"":questione r.getQuestionercol7()));
        params.put("Questionercol08", (questioner.getQuestionercol8()==null?"":questione r.getQuestionercol8()));
        params.put("Questionercol09", (questioner.getQuestionercol9()==null?"":questione r.getQuestionercol9()));
        params.put("Questionercol10", (questioner.getQuestionercol10()==null?"":question er.getQuestionercol10()));
        params.put("Questionercol11", (questioner.getQuestionercol11()==null?"":question er.getQuestionercol11()));
        params.put("Questionercol12", (questioner.getQuestionercol12()==null?"":question er.getQuestionercol12()));
        params.put("Questionercol13", (questioner.getQuestionercol13()==null?"":question er.getQuestionercol13()));
        params.put("Questionercol14", (questioner.getQuestionercol14()==null?"":question er.getQuestionercol14()));
        params.put("Questionercol15", (questioner.getQuestionercol15()==null?"":question er.getQuestionercol15()));
        params.put("Questionercol16", (questioner.getQuestionercol16()==null?"":question er.getQuestionercol16()));
        params.put("Questionercol17", (questioner.getQuestionercol17()==null?"":question er.getQuestionercol17()));
        params.put("Questionercol18", (questioner.getQuestionercol18()==null?"":question er.getQuestionercol18()));
        params.put("Questionercol19", (questioner.getQuestionercol19()==null?"":question er.getQuestionercol19()));
        params.put("Questionercol20", (questioner.getQuestionercol20()==null?"":question er.getQuestionercol20()));
        params.put("Questionercol21", (questioner.getQuestionercol21()==null?"":question er.getQuestionercol21()));
        params.put("Questionercol22", (questioner.getQuestionercol22()==null?"":question er.getQuestionercol22()));
        params.put("Questionercol23", (questioner.getQuestionercol23()==null?"":question er.getQuestionercol23()));
        params.put("Questionercol24", (questioner.getQuestionercol24()==null?"":question er.getQuestionercol24()));
        params.put("Questionercol25", (questioner.getQuestionercol25()==null?"":question er.getQuestionercol25()));
        params.put("Questionercol26", (questioner.getQuestionercol26()==null?"":question er.getQuestionercol26()));
        params.put("Questionercol27", (questioner.getQuestionercol27()==null?"":question er.getQuestionercol27()));
        params.put("Questionercol28", (questioner.getQuestionercol28()==null?"":question er.getQuestionercol28()));
        params.put("Questionercol29", (questioner.getQuestionercol29()==null?"":question er.getQuestionercol29()));
        params.put("Questionercol30", (questioner.getQuestionercol30()==null?"":question er.getQuestionercol30()));
        params.put("Questionercol31", (questioner.getQuestionercol31()==null?"":question er.getQuestionercol31()));
        params.put("Questionercol32", (questioner.getQuestionercol32()==null?"":question er.getQuestionercol32()));
        params.put("Questionercol33", (questioner.getQuestionercol33()==null?"":question er.getQuestionercol33()));
        params.put("Questionercol34", (questioner.getQuestionercol34()==null?"":question er.getQuestionercol34()));
        params.put("Questionercol35", (questioner.getQuestionercol35()==null?"":question er.getQuestionercol35()));
        params.put("Questionercol36", (questioner.getQuestionercol36()==null?"":question er.getQuestionercol36()));
        params.put("Questionercol37", (questioner.getQuestionercol37()==null?"":question er.getQuestionercol37()));
        params.put("Questionercol38", (questioner.getQuestionercol38()==null?"":question er.getQuestionercol38()));
        params.put("Questionercol39", (questioner.getQuestionercol39()==null?"":question er.getQuestionercol39()));
        params.put("Questionercol40", (questioner.getQuestionercol40()==null?"":question er.getQuestionercol40()));
        params.put("Questionercol41", (questioner.getQuestionercol41()==null?"":question er.getQuestionercol41()));
        params.put("Questionercol42", (questioner.getQuestionercol42()==null?"":question er.getQuestionercol42()));
        params.put("Questionercol43", (questioner.getQuestionercol43()==null?"":question er.getQuestionercol43()));
        params.put("Questionercol44", (questioner.getQuestionercol44()==null?"":question er.getQuestionercol44()));
        params.put("Questionercol45", (questioner.getQuestionercol45()==null?"":question er.getQuestionercol45()));
        params.put("Questionercol46", (questioner.getQuestionercol46()==null?"":question er.getQuestionercol46()));
        params.put("Questionercol47", (questioner.getQuestionercol47()==null?"":question er.getQuestionercol47()));
        params.put("Questionercol48", (questioner.getQuestionercol48()==null?"":question er.getQuestionercol48()));
        params.put("Questionercol49", (questioner.getQuestionercol49()==null?"":question er.getQuestionercol49()));
        params.put("Questionercol50", (questioner.getQuestionercol50()==null?"":question er.getQuestionercol50()));
        params.put("Questionercol51", (questioner.getQuestionercol51()==null?"":question er.getQuestionercol51()));
        params.put("Questionercol52", (questioner.getQuestionercol52()==null?"":question er.getQuestionercol52()));
        params.put("Questionercol53", (questioner.getQuestionercol53()==null?"":question er.getQuestionercol53()));
        params.put("Questionercol54", (questioner.getQuestionercol54()==null?"":question er.getQuestionercol54()));
        params.put("Questionercol55", (questioner.getQuestionercol55()==null?"":question er.getQuestionercol55()));
        params.put("Questionercol56", (questioner.getQuestionercol56()==null?"":question er.getQuestionercol56()));
        params.put("Questionercol57", (questioner.getQuestionercol57()==null?"":question er.getQuestionercol57()));
        params.put("Questionercol58", (questioner.getQuestionercol58()==null?"":question er.getQuestionercol58()));
        params.put("Questionercol59", (questioner.getQuestionercol59()==null?"":question er.getQuestionercol59()));
        params.put("Questionercol60", (questioner.getQuestionercol60()==null?"":question er.getQuestionercol60()));
        params.put("Questionercol61", (questioner.getQuestionercol61()==null?"":question er.getQuestionercol61()));
        params.put("Questionercol62", (questioner.getQuestionercol62()==null?"":question er.getQuestionercol62()));
        params.put("Questionercol63", (questioner.getQuestionercol63()==null?"":question er.getQuestionercol63()));
        params.put("Questionercol64", (questioner.getQuestionercol64()==null?"":question er.getQuestionercol64()));
        params.put("Questionercol65", (questioner.getQuestionercol65()==null?"":question er.getQuestionercol65()));
        params.put("Questionercol66", (questioner.getQuestionercol66()==null?"":question er.getQuestionercol66()));
        params.put("Questionercol67", (questioner.getQuestionercol67()==null?"":question er.getQuestionercol67()));
        params.put("Questionercol68", (questioner.getQuestionercol68()==null?"":question er.getQuestionercol68()));
        params.put("Questionercol69", (questioner.getQuestionercol69()==null?"":question er.getQuestionercol69()));
        params.put("Questionercol70", (questioner.getQuestionercol70()==null?"":question er.getQuestionercol70()));
        params.put("Questionercol71", (questioner.getQuestionercol71()==null?"":question er.getQuestionercol71()));
        params.put("Questionercol72", (questioner.getQuestionercol72()==null?"":question er.getQuestionercol72()));
        params.put("Questionercol73", (questioner.getQuestionercol73()==null?"":question er.getQuestionercol73()));
        params.put("Questionercol74", (questioner.getQuestionercol74()==null?"":question er.getQuestionercol74()));
        params.put("Questionercol75", (questioner.getQuestionercol75()==null?"":question er.getQuestionercol75()));
        params.put("Questionercol76", (questioner.getQuestionercol76()==null?"":question er.getQuestionercol76()));
        params.put("Questionercol77", (questioner.getQuestionercol77()==null?"":question er.getQuestionercol77()));
        params.put("Questionercol78", (questioner.getQuestionercol78()==null?"":question er.getQuestionercol78()));
        params.put("Questionercol79", (questioner.getQuestionercol79()==null?"":question er.getQuestionercol79()));
        params.put("Questionercol80", (questioner.getQuestionercol80()==null?"":question er.getQuestionercol80()));
        params.put("Questionercol81", (questioner.getQuestionercol81()==null?"":question er.getQuestionercol81()));
        params.put("Questionercol82", (questioner.getQuestionercol82()==null?"":question er.getQuestionercol82()));
        params.put("Questionercol83", (questioner.getQuestionercol83()==null?"":question er.getQuestionercol83()));
        params.put("Questionercol84", (questioner.getQuestionercol84()==null?"":question er.getQuestionercol84()));
        params.put("Questionercol85", (questioner.getQuestionercol85()==null?"":question er.getQuestionercol85()));
        params.put("Questionercol86", (questioner.getQuestionercol86()==null?"":question er.getQuestionercol86()));
        params.put("Questionercol87", (questioner.getQuestionercol87()==null?"":question er.getQuestionercol87()));
        params.put("Questionercol88", (questioner.getQuestionercol88()==null?"":question er.getQuestionercol88()));
        params.put("Questionercol89", (questioner.getQuestionercol89()==null?"":question er.getQuestionercol89()));
        params.put("Questionercol90", (questioner.getQuestionercol90()==null?"":question er.getQuestionercol90()));
 
        return params;
      }
    };
 
    requestQueue.add(request);
    }

و فراخوانی تابع فوق در زیر است:

navigation_view.setNavigationItemSelectedListener( new NavigationView.OnNavigationItemSelectedListener() {
      @Override
      public boolean onNavigationItemSelected(@NonNull MenuItem item) {
        switch (item.getItemId()) {
          case R.id.ExitMenu:
            activity_manager.closeDrawers();
            exitDialog.exit_dialog(ManagerActivity.this);
            break;
          case R.id.SendToServerMenu:
            activity_manager.closeDrawers();
            progressDialog = new ProgressDialog(ManagerActivity.this);
            AllQnum = new ArrayList<>();
 
            if (NetworkState.isNetworkConnected(ManagerActivity.t his)) {
 
              progressDialog.setMessage("Please Wait, We are Inserting Your Data on Server");
              AllQnum = questionerDbAdapter.SelectAllquestioner();
 
              if (AllQnum.size() > 0) {
                progressDialog.show();
                for (int j = 0; j < AllQnum.size(); j++) {
                  questioner = questionerDbAdapter.SelectRow(AllQnum.get(j).toStr ing());
                  existqn();
                }
                progressDialog.dismiss();
                AllQnum.clear();
                AllQnum = questionerDbAdapter.SelectAllquestioner();
                msg = "تعداد پرسشنامه های تکراری" + AllQnum.size();
                dialog.Dialogbystring(msg, R.string.empty, ManagerActivity.this);
 
              } else {
                dialog.Dialogbystring("پرسشنامه ای برای ارسال یافت نشد", R.string.Error, ManagerActivity.this);
              }
            } else {
              startActivity(new Intent(Settings.ACTION_WIRELESS_SETTINGS));
            }
            break;
        }
        return false;
      }
    });

 

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

فکر کنم هیچ کس حوصله ی خودن کد هارو نداره :)

مثل من :(

 

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 16 دقیقه قبل، mehrdadmmb2 گفته است :

فکر کنم هیچ کس حوصله ی خودن کد هارو نداره :)

مثل من :(

 

بخش put رو نادیده بگیریم کدا زیاد نیست.

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

میتونید یک حلقه for ایجاد کنید  که در هر پیمایش یک request بسازید که کار رو انجام بدهد و آیتم به آیتم را به سرور ارسال نماید

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 17 دقیقه قبل، Farzad Sarseifi گفته است :

میتونید یک حلقه for ایجاد کنید  که در هر پیمایش یک request بسازید که کار رو انجام بدهد و آیتم به آیتم را به سرور ارسال نماید

الان هم همین کار داره انجام میشه. ولی انگار تو رفت و برگشت به سرور چیزی از بین میره چون گاهی چند سطر ارسال و ذخیره میشه ، گاهی کل دیتا و گاهی هم 1 سطر.

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

چه طور میشه کل دیتامو تو یه لیست بریزم و اون لیست رو به سرور بفرستم و اینکه وقتی لیست وارد سرور شد بتونم آیتم هارو تفکیک کنم؟

 

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای اینکار قبل از ارسال اطلاعام باید یک لیست بسازید به این صورت

مانند این کد زیر یک لیست بسازید و به productList شما باید لیستی از اطلاعات به عنوان خوراکی اطلاعات بریزید

سپس در داخل حلقه for شما میتوانید ارسال اطلاعات را بنویسید

List<Model> productList=new ArrayList<>();
 
 for(Model m: productList){

  //code for request 
  
 }
 

 

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 52 دقیقه قبل، Farzad Sarseifi گفته است :

برای اینکار قبل از ارسال اطلاعام باید یک لیست بسازید به این صورت

مانند این کد زیر یک لیست بسازید و به productList شما باید لیستی از اطلاعات به عنوان خوراکی اطلاعات بریزید

سپس در داخل حلقه for شما میتوانید ارسال اطلاعات را بنویسید


List<Model> productList=new ArrayList<>();
 
 for(Model m: productList){

  //code for request 
  
 }
 

منظور از Model چیه؟

 

 

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تااثییری نداشت.

من وقتی خط به خط دیباگ میکنم همه اطلاعات وارد سرور میشه ولی وقتی از برنامه اجرا میگیرم نمیشه

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 2 ساعت قبل، bahare f گفته است :

تااثییری نداشت.

من وقتی خط به خط دیباگ میکنم همه اطلاعات وارد سرور میشه ولی وقتی از برنامه اجرا میگیرم نمیشه

منظورتون چیه که اطلاعات وارد سرور میشود و وقتی اجرا میگیرید نمیشه ؟؟

 

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 15 ساعت قبل، Farzad Sarseifi گفته است :

منظورتون چیه که اطلاعات وارد سرور میشود و وقتی اجرا میگیرید نمیشه ؟؟

 

منظورم اینه که وقتی  break point رو یه بخشی قرار میدم و خط به خط پیش میره همه ی سطرهای اطلاعاتی که میخوام تو سرور insert کنم،insert میشه و مشکلی نیست.

ولی وقتی برنامه رو اجرا میکنم (بدون break point) گاهی 1 سطر insert میشه، گاهی چند سطر.

نمیدونم چشه.ظاهرا در حین رفت و برگشت به سرور و اجرای برنامه یه تداخل و مرتب نبودن اجرا داره شکل میگیره

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

فکر کنم باید کل لیستمو به صورت آرایه به سرور ارسال کنم ولی نمیدونم چطور باید این کارو انجام بدم.اگه مثالی در این مورد دارین میشه بهم بدین؟

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری