11 ارسال در این موضوع قرار دارد

در این پست آموزشی قصد داریم نحوه تبدیلات تاریخ(شمسی،میلادی) را مورد بررسی قرار دهیم تا بتوانیم این امکان را در پیاده سازی نماییم.

برای اینکار یک کلاسی را استفاده میکنیم که مدیر وب سایت kamyarns آن را ایجاد کرده است و قصد داریم در این آموزش نحوه استفاده از این کلاس را آموزش دهیم

از طریق لینک زیر نیز میتوانید به کد دسترسی پیدا کنید

https://github.com/dc0d/Roozh/blob/master/Java/src/roozh/main/Roozh.java
 

ابتد کد زیر را به عنوان یک کلاس ( Class ) وارد پروژه خود کنید:

 public class Roozh {

  private int day, month, year;

  private int jY, jM, jD;

  private int gY, gM, gD;

  private int leap, march;

  /**

   * Calculates the Julian Day number (JG2JD) from Gregorian or Julian

   * calendar dates. This integer number corresponds to the noon of the date

   * (i.e. 12 hours of Universal Time). The procedure was tested to be good

   * since 1 March, -100100 (of both the calendars) up to a few millions

   * (10**6) years into the future. The algorithm is based on D.A. Hatcher,

   * Q.Jl.R.Astron.Soc. 25(1984), 53-55 slightly modified by me (K.M.

   * Borkowski, Post.Astron. 25(1987), 275-279).

   *

   * @param year

   *      int

   * @param month

   *      int

   * @param day

   *      int

   * @param J1G0

   *      to be set to 1 for Julian and to 0 for Gregorian calendar

   * @return Julian Day number

   */

  private int JG2JD(int year, int month, int day, int J1G0) {

    int jd = (1461 * (year + 4800 + (month - 14) / 12)) / 4

        + (367 * (month - 2 - 12 * ((month - 14) / 12))) / 12

        - (3 * ((year + 4900 + (month - 14) / 12) / 100)) / 4 + day

        - 32075;

    if (J1G0 == 0)

      jd = jd - (year + 100100 + (month - 8) / 6) / 100 * 3 / 4 + 752;

    return jd;

  }

  /**

   * Calculates Gregorian and Julian calendar dates from the Julian Day number

   * (JD) for the period since JD=-34839655 (i.e. the year -100100 of both the

   * calendars) to some millions (10**6) years ahead of the present. The

   * algorithm is based on D.A. Hatcher, Q.Jl.R.Astron.Soc. 25(1984), 53-55

   * slightly modified by me (K.M. Borkowski, Post.Astron. 25(1987), 275-279).

   *

   * @param JD

   *      Julian day number as int

   * @param J1G0

   *      to be set to 1 for Julian and to 0 for Gregorian calendar

   */

  private void JD2JG(int JD, int J1G0) {

    int i, j;

    j = 4 * JD + 139361631;

    if (J1G0 == 0) {

      j = j + (4 * JD + 183187720) / 146097 * 3 / 4 * 4 - 3908;

    }

    i = (j % 1461) / 4 * 5 + 308;

    gD = (i % 153) / 5 + 1;

    gM = ((i / 153) % 12) + 1;

    gY = j / 1461 - 100100 + (8 - gM) / 6;

  }

  /**

   * Converts the Julian Day number to a date in the Jalali calendar

   *

   * @param JDN

   *      the Julian Day number

   */

  private void JD2Jal(int JDN) {

    JD2JG(JDN, 0);

    jY = gY - 621;

    JalCal(jY);

    int JDN1F = JG2JD(gY, 3, march, 0);

    int k = JDN - JDN1F;

    if (k >= 0) {

      if (k <= 185) {

        jM = 1 + k / 31;

        jD = (k % 31) + 1;

        return;

      } else {

        k = k - 186;

      }

    } else {

      jY = jY - 1;

      k = k + 179;

      if (leap == 1)

        k = k + 1;

    }

    jM = 7 + k / 30;

    jD = (k % 30) + 1;

  }

  /**

   * Converts a date of the Jalali calendar to the Julian Day Number

   *

   * @param Jy

   *      Jalali year as int

   * @param Jm

   *      Jalali month as int

   * @param Jd

   *      Jalali day as int

   * @return Julian day number

   */

  private int Jal2JD(int jY, int jM, int jD) {

    JalCal(jY);

    int jd = JG2JD(gY, 3, march, 1) + (jM - 1) * 31 - jM / 7 * (jM - 7)

        + jD - 1;

    return jd;

  }

  /**

   * This procedure determines if the Jalali (Persian) year is leap (366-day

   * long) or is the common year (365 days), and finds the day in March

   * (Gregorian calendar) of the first day of the Jalali year (jY)

   *

   * @param jY

   *      Jalali calendar year (-61 to 3177)

   */

  private void JalCal(int jY) {

    march = 0;

    leap = 0;

    int[] breaks = { -61, 9, 38, 199, 426, 686, 756, 818, 1111, 1181, 1210,

        1635, 2060, 2097, 2192, 2262, 2324, 2394, 2456, 3178 };

    gY = jY + 621;

    int leapJ = -14;

    int jp = breaks[0];

    int jump = 0;

    for (int j = 1; j <= 19; j++) {

      int jm = breaks[j];

      jump = jm - jp;

      if (jY < jm) {

        int N = jY - jp;

        leapJ = leapJ + N / 33 * 8 + (N % 33 + 3) / 4;

        if ((jump % 33) == 4 && (jump - N) == 4)

          leapJ = leapJ + 1;

        int leapG = (gY / 4) - (gY / 100 + 1) * 3 / 4 - 150;

        march = 20 + leapJ - leapG;

        if ((jump - N) < 6)

          N = N - jump + (jump + 4) / 33 * 33;

        leap = ((((N + 1) % 33) - 1) % 4);

        if (leap == -1)

          leap = 4;

        break;

      }

      leapJ = leapJ + jump / 33 * 8 + (jump % 33) / 4;

      jp = jm;

    }

  }

  /**

   * Modified toString() method that represents date string

   *

   * @return Date as String

   */

  @Override

  public String toString() {

    return String.format("%04d-%02d-%02d", getYear(), getMonth(), getDay());

  }

  /**

   * Converts Gregorian date to Persian(Jalali) date

   *

   * @param year

   *      int

   * @param month

   *      int

   * @param day

   *      int

   */

  public void GregorianToPersian(int year, int month, int day) {

    int jd = JG2JD(year, month, day, 0);

    JD2Jal(jd);

    this.year = jY;

    this.month = jM;

    this.day = jD;

  }

  /**

   * Converts Persian(Jalali) date to Gregorian date

   *

   * @param year

   *      int

   * @param month

   *      int

   * @param day

   *      int

   */

  public void PersianToGregorian(int year, int month, int day) {

    int jd = Jal2JD(year, month, day);

    JD2JG(jd, 0);

    this.year = gY;

    this.month = gM;

    this.day = gD;

  }

  /**

   * Get manipulated day

   *

   * @return Day as int

   */

  public int getDay() {

    return day;

  }

  /**

   * Get manipulated month

   *

   * @return Month as int

   */

  public int getMonth() {

    return month;

  }

  /**

   * Get manipulated year

   *

   * @return Year as int

   */

  public int getYear() {

    return year;

  }

}

 

فراخوانی:

1-برای فراخوانی و استفاده از این کلاس کافیست ابتدا از آن یک شی جدید بسازید ، سپس تاریخ ها را وارد نمایید تا خروجی را براساس داده های وارد شده برگرداند.

Roozh jCal = new Roozh();

2- در مرحله بعدی باید تعیین نماییم قصد داریم چه تاریخی را تبدیل نماییم.این کلاس دارای دو تابع بدین صورت میباشد.

1-)تبدیل تاریخ شمسی به میلادی:

jCal.PersianToGregorian(Year,Month,Day);

2-)تبدیل تاریخ میلادی به شمسی:

jCal.GregorianToPersian(m_year, m_Month, m_day);

نکته:مقدار ورودی برای پارامترهای این توابع باید بصورت Int باشد

3-خروجی:

برای نمایش و بدست آوردن خروجی از این کلاس کافیست فقط از دستور زیر استفاده کنید:

jCal.toString();

convertDB.pdf

convertDB.pdf

 

 

1 کاربر پسند دیده است

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

یک دنیا تشکر استاد، مشکلم حل شد.

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام من این کار ها را انجام دادم ولی تاریخ ام به صورت در می آید 10-09-622- لطفا راهنمایی فرمایید

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام عالی بود من تازه وارد  این قضایا شدم ممنون که مطالب خوبی گذاشتید.

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام. یه تاریخ شمسی خاص رو چطوری تبدیل میکنید به میلادی؟ کد زیر درست نشون نمیده

pDate.gregorianToPersian(

          G.currentPdateTime.getYear(),

          G.currentPdateTime.getMonth(),

          G.currentPdateTime.getDay());

      Log.e(" ------------ ", pDate.getYear() + " " + pDate.getMonth() + " " + pDate.getDay());

 

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام . ممنون از آموزش خوبتون. من تاریخ  و زمان کنونی سیستم رو تو یک فیلد datetime ذخیره کردم. چطور میشه اینو واسه نمایش به شمسی تبدیل کرد؟

مرسی

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سپاس فراوان بخاطر راهنمایی و اشتراک دانش

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 1393/09/07, 11:27:19، mohsen1230 گفته است :

با سلام من این کار ها را انجام دادم ولی تاریخ ام به صورت در می آید 10-09-622- لطفا راهنمایی فرمایید

احتمالا دارید اشتباه split میکنید

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 1393/09/07, 11:27:19، mohsen1230 گفته است :

با سلام من این کار ها را انجام دادم ولی تاریخ ام به صورت در می آید 10-09-622- لطفا راهنمایی فرمایید

با سلام
دوست عزیز ابتدا من هم همین مشکل را داشتم
ولی راه ایراد از آنجایی است که آرگومان ورودی ماه باید دو رقمی باشد مثلا اگر ماه فوریه است باید آرگومان 02 باشد
اما من به اشتباه 2 خالی مینوشتم (بخاطر استفاده از Integer.parsInt(str) که 02 را به 2 تبدیل میکرد)

 

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 40 دقیقه قبل، meysam1677 گفته است :

با سلام
دوست عزیز ابتدا من هم همین مشکل را داشتم
ولی راه ایراد از آنجایی است که آرگومان ورودی سال باید چهار رقم باشد
من از yy استفاده میکردم که اشتباه میشد باید فرمت به صورت yyyy باشد

 

 

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری