برترین های انجمن


Popular Content

Showing most liked content since ۱۹/۱۲/۲۰ in all areas

  1. 1 like
    فایل build.gradle رو باز کن این کد رو بزار dependencies{ classpath 'com.android.tools.build:gradle:3.1.2' } بعد برو اینو باز کن gradle-wrapper.properties توش نسخه رو عوض کن distributionUrl=https\://services.gradle.org/distributions/gradle-4.4-all.zip