برترین های انجمن


Popular Content

Showing most liked content on ۱۹/۰۸/۰۴ in all areas

  1. 1 like
    سلام برای اینکار باید تک به تک المان ها را جدا کنید سپس به داخل پروژه خود بیارید. برای اینکار بهتره طراحی که طرح را پیاده سازی کرده است تمامی جزئیات را بهتون منتقل نمایید