برترین های انجمن


Popular Content

Showing most liked content on ۱۹/۰۹/۰۱ in all areas

  1. 1 like
    سلام این مشکل نیست. وقتی کلاس ها را import کنید و در داخل کلاس ها دستوراتی برای استفاده از کتابخنه های import نشده نداشته باشید unused میشود برای اینکه به ما برنامه نویسان اطلاع دهند.