جستجو در انجمن

در حال نمایش نتایج برای برچسب های 'کتابخانه اندروید'.تنظیمات بیشتر جستجو

 • جستجو بر اساس برچسب

  برچسب ها را با , از یکدیگر جدا نمایید.
 • جستجو بر اساس نویسنده

نوع محتوا


برنامه نویسی اندروید | آموزش برنامه نویسی اندروید | آموزش اندروید

 • اندروید
  • ابزار های برنامه نویسی اندروید
  • آموزش برنامه نویسی اندروید
  • رفع مشکلات و سوالات
  • امنیت در اندروید
  • پروژه های اندروید
 • کاتلین (Kotlin)
  • آموزش های برنامه نویسی Kotlin
  • سوالات و رفع مشکلات Kotlin
 • React Native
  • آموزش React Native
  • آموزش Redux
  • رفع مشکلات و سوالات React Native
 • پشتیبانی اندروید
 • مباحث مرتبط با اندروید
  • ابزارها و سایتهای مفید
  • گرافیک موبایل
  • آموزش های ویدئویی
  • برنامه نویسی جاوا
 • تکنولوژی های اندروید
  • وب موبایل
  • توسعه اندروید با #C
  • توسعه اندروید با Basic4Android
 • متفرقه
  • اپلیکیش های ایرانی
  • برنامه نویسی
  • درخواست همکاری
  • مباحث متفرقه
  • مهارتهای فروش و بازاریابی
 • پشتیبانی محصولات مارکت
  • پرسش و پاسخ مرتبط با مارکت انجمن اندروید ایران
  • پشتیبانی مارکت پروژه های اندروید
  • پشتیبانی مارکت آموزش اندروید
  • پشتیبانی مارکت گرافیک موبایل
 • انجمن اندروید ایران
  • اخبار و اعلانات
  • اندروید Lollipop
  • صندوق پيشنهادات و انتقادات
  • اندروید marshmallow
  • تازه‌های دنیای کامپیوتر و فناوری
  • اندروید nougat
  • قوانین انجمن تخصصی اندروید ایران
  • اندروید Oreo

دسته ها

 • پروژه اندروید
  • سورس پروژه اندروید
  • کامپوننت های اندروید
  • کتابخانه های اندروید
 • آموزش اندروید
  • فیلم آموزشی کاربردی
  • مقالات آموزشی اندروید
 • گرافیک موبایل
  • قالب طراحی اپلیکیشن
 • اپلیکیشن های اندروید
  • کاربردی
  • کسب و کار
  • آموزش
  • کتاب‌ها و منابع
  • ویدئو و رسانه
  • بازی‌

تقویم ها

 • Community Calendar

18 نتیجه پیدا شد

 1. این کتابخانه شامل یک Floating Action Button است برای نمایش قسمت Navigation View یک منوی بسیار زیبا استفاده شده است. در ابتدا مورد زیر را در قسمت build.gradle اضافه کنید: dependencies{ compile 'com.github.andremion:floatingnavigationview:1.1.1' } قسمت layout.xml مورد زیر را اضافه کنید: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <android.support.design.widget.CoordinatorLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:fitsSystemWindows="true"> ... <com.andremion.floatingnavigationview.FloatingNavigationView android:id="@+id/floating_navigation_view" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_margin="@dimen/fab_margin" app:layout_anchor="@id/toolbar" app:layout_anchorGravity="bottom|end" app:drawMenuBelowFab="true" app:headerLayout="@layout/navigation_view_header" app:menu="@menu/menu_navigation_view" /> </android.support.design.widget.CoordinatorLayout> قسمت کلاس مربوط به Activity : public class MainActivity extends AppCompatActivity { private FloatingNavigationView mFloatingNavigationView; @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar); setSupportActionBar(toolbar); mFloatingNavigationView = (FloatingNavigationView) findViewById(R.id.floating_navigation_view); mFloatingNavigationView.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View view) { mFloatingNavigationView.open(); } }); mFloatingNavigationView.setNavigationItemSelectedListener(new NavigationView.OnNavigationItemSelectedListener() { @Override public boolean onNavigationItemSelected(MenuItem item) { Snackbar.make((View) mFloatingNavigationView.getParent(), item.getTitle() + " Selected!", Snackbar.LENGTH_SHORT).show(); mFloatingNavigationView.close(); return true; } }); } @Override public void onBackPressed() { if (mFloatingNavigationView.isOpened()) { mFloatingNavigationView.close(); } else { super.onBackPressed(); } } پشتیبانی : Floating-Navigation-View Floating-Navigation-View-master.zip
 2. یک کتابخانه بسیار جذاب و زیبا برای طراحی صفحات با فرگمنت های متفاوت. هدف استفاده از Fragment ها ساده تر می شود. مدیریت بهتر فرگمنت ها ویژگی API قدرتمند یادداشت های انگلیسی به اندازه کافی سخت ترین استثنائات استثناها و اشکالات معمول در جداول را حل کنید انیمیشن انتقال فرگمنت گزینه پیکربندی تگ fragment اضافه کردن روش onBackPressed برای فرگمنت ها گزینه ای برای پیکربندی پراکنده حالت پیکربندی پشتیبانی از DialogFragment و ... راهنما و پشتیبانی: FragmentRigger FragmentRigger-master.zip
 3. کتابخانه Dexter در اندروید با استفاده از این کتابخانه میتوانید در زمان Runtime مجوز های high permission را از کاربر بگیرید Grant Permission طریقه استفاده : Gradle dependencies{ implementation 'com.karumi:dexter:4.2.0' } پیاده سازی در اکتیویتی : public MyActivity extends Activity { @Override public void onCreate() { super.onCreate(); Dexter.withActivity(activity) .withPermission(permission) .withListener(listener) .check(); } } لینک اصلی کتابخانه https://github.com/Karumi/Dexter ------------------------ مثال مجوز Camera : Dexter.withActivity(this) .withPermission(Manifest.permission.CAMERA) .withListener(new PermissionListener() { @Override public void onPermissionGranted(PermissionGrantedResponse response) { // permission is granted, open the camera } @Override public void onPermissionDenied(PermissionDeniedResponse response) { // check for permanent denial of permission if (response.isPermanentlyDenied()) { // navigate user to app settings } } @Override public void onPermissionRationaleShouldBeShown(PermissionRequest permission, PermissionToken token) { token.continuePermissionRequest(); } }).check();
 4. یک کتابخانه بسیار زیبا که جابجایی بین تب ها در فرگمنت ها را بصورت حبابی نمایش می دهد دانلود : compile 'com.github.florent37:bubbletab:1.0.2' BubbleTab را به صورت زیر به layout.xml خود اضافه کنید شما میتوانید دو پارامتر زیر را اضافه کنید circleColor circleRatio <com.github.florent37.bubbletab.BubbleTab android:id="@+id/bubbleTab" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:clipToPadding="false" android:background="@android:color/white" android:elevation="10dp" app:bubbleTab_circleColor="@color/colorAccent" app:bubbleTab_circleRatio="1.25" > <ImageView android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:layout_weight="1" android:padding="16dp" android:src="@drawable/bubbletab_ic_hourglass_selector" /> <ImageView android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:layout_weight="1" android:padding="16dp" android:src="@drawable/bubbletab_ic_event_selector" /> <ImageView android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:layout_weight="1" android:padding="16dp" android:src="@drawable/bubbletab_ic_query_selector" /> <ImageView android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:layout_weight="1" android:padding="16dp" android:src="@drawable/bubbletab_ic_search_selector" /> <ImageView android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:layout_weight="1" android:padding="16dp" android:src="@drawable/bubbletab_ic_home_selector" /> </com.github.florent37.bubbletab.BubbleTab> <android.support.v4.view.ViewPager android:id="@+id/viewPager" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent"/> سپس برای set کردن viewPager از روش زیر استفاده کنید bubbleTab.setupWithViewPager(viewPager); پشتیبانی: BubbleTab BubbleTab-master.zip
 5. با استفاده از این کتابخانه شما میتوانید ckeckBox هایی دارای حالت انیمیشن را به برنامه خود اضافه کنید build.gradle repositories { // ... maven { url "https://jitpack.io" } } dependency dependencies { compile 'com.github.lguipeng:AnimCheckBox:1.0.1' } **Maven** <repository> <id>jitpack.io</id> <url>https://jitpack.io</url> </repository> <dependency> <groupId>com.github.lguipeng</groupId> <artifactId>AnimCheckBox</artifactId> <version>1.0.1</version> </dependency> Layout File <com.github.lguipeng.library.animcheckbox.AnimCheckBox android:layout_gravity="center_horizontal" android:layout_width="80dp" android:padding="4dp" android:layout_height="wrap_content" app:stroke_width="4dp" app:stroke_color="#2196F3" app:circle_color="#1976D2" app:checked="true"/> Java File AnimCheckBox checkbox = (AnimCheckBox)findViewById(R.id.checkbox) checkbox.setChecked(true); boolean animation = true; checkbox.setChecked(false, animation); support AnimCheckBox AnimCheckBox-master.zip
 6. شما با استفاده از این کتابخانه زیبا و جذاب میتوانید لیست contact یا هر لیست دیگر را به صورت نمایه زیر نمایش دهید: حالا برای دانلود این کتابخانه قسمت زیر را در gradle اضافه کنید: dependencies { compile 'com.gjiazhe:wavesidebar:1.3' } و در قسمت Layout میتوانید از این کتابخانه به صورت زیر استفاده کنید: <com.gjiazhe.wavesidebar.WaveSideBar android:id="@+id/side_bar" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:paddingRight="8dp" app:sidebar_position="right" app:sidebar_max_offset="80dp" app:sidebar_lazy_respond="false" app:sidebar_text_color="#8D6E63" app:sidebar_text_size="14sp" app:sidebar_text_alignment="center"/> سری ویژگی های این کتابخانه شامل موارد زیر است : شما می توانید از این ویژگی ها در قسمت layout یا در قسمت اکتیویتی استفاده کنید : WaveSideBar sideBar = (WaveSideBar) findViewById(R.id.side_bar); sideBar.setTextColor(Color.BLACK); sideBar.setMaxOffset(100); sideBar.setPosition(WaveSideBar.POSITION_LEFT); sideBar.setTextAlign(WaveSideBar.TEXT_ALIGN_CENTER); sideBar.setLazyRespond(true); WaveSideBar sideBar = (WaveSideBar) findViewById(R.id.side_bar); sideBar.setOnSelectIndexItemListener(new WaveSideBar.OnSelectIndexItemListener() { @Override public void onSelectIndexItem(String index) { Log.d("WaveSideBar", index); // Do something here .... } }); شما با استفاده از متد setIndexItems می توانید برای Customize استفاده کنید. با استفاده از متد setPosition شما می توانید موقعیت قرار گیری آیتم هارا انتخاب کنید: sideBar.setPosition(WaveSideBar.POSITION_LEFT); پشتیبانی WaveSideBar WaveSideBar-master.zip
 7. این کتابخانه به منظور ارائه انیمیشن های جدید برای اکتیویتی ها در Android ایجاد شده است. با استفاده از کلاس ViewDragHelper، می توانید انیمیشن هایی ایجاد کنید که امکان کنترل کامل نمایش را توسط کاربر فراهم می کند. Dragger در حال حاضر با استفاده از Rebound (کوچک، 41.7kb) از فیس بوک برای ارائه انیمیشن های واقع گرایانه و بهبود عملکرد دستگاه های قدیمی است. این کتابخانه باید بر روی API 10 کار کند. برای استفاده از این کتابخانه شما ابتدا موارد زیر را به build.gradle اضافه کنید: repositories { maven { url "https://jitpack.io" } } dependencies { compile 'com.github.ppamorim:dragger:1.2' } سپس می توانید از این کتابخانه به صورت زیر استفاده کنید : <com.github.ppamorim.library.DraggerView android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" dragger_layout:drag_view_id="@+id/drag_view" dragger_layout:shadow_view_id="@+id/shadow_view" dragger_layout:drag_position="top"> <FrameLayout android:id="@+id/shadow_view" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:background="@color/transparent" android:visibility="invisible"/> <LinearLayout android:id="@+id/drag_view" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent"/> </com.github.ppamorim.library.DraggerView> قسمت styles: <style name="YourTheme" parent="Theme.AppCompat.Light.DarkActionBar"> <item name="android:windowIsTranslucent">true</item> <item name="android:windowBackground">@android:color/transparent</item> <item name="android:windowNoTitle">true</item> <item name="windowActionBar">false</item> <item name="android:windowAnimationStyle">@null</item> </style> شما میتوانید در قسمت manifest اکتیویتی مربوطه را اضافه کنید : <activity android:name="com.github.dragger.BaseActivity" android:theme="@style/YourTheme"/> یا از روش زیر میتوانید استفاده کنید: public class YourActivity extends DraggerActivity { @Override public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setShadowView(R.layout.custom_shadow); // It is not necessary, use if you want. setContentView(R.layout.layout_content); } } سری متد هایی که شما می توانید در این کاتبخانه استفاده کنید و به صورت Custom نمایش دهید: setDraggerCallback(DraggerCallback) //Interface that's provides some infos of the animation. setSlideEnabled(boolean) //Enable or disable the drag, useful to use with ScrollViews. setHorizontalDragRange(float) //Draggable distance that the draggableView can use, horizontally. setVerticalDragRange(float) //Draggable distance that the draggableView can use, vertically. setRunAnimationOnFinishInflate(boolean) //Run the initial animation, useful if you only want the drag function. setDraggerLimit(float) //Set the max limit drag, default is 0.5 (center of the screen). setDraggerPosition(DraggerPosition) //Set the position of archor. setTension(float) //Tension of the animation. This represent with the friction, how much time the animation will be executed. setFriction(float) //Friction of the animation. This represent with the tension, how much friction is applied at the tension animation. show() //Show the drag view with Rebound animation. closeActivity() //Simply close the activity with Rebound animation, based of the DraggerPosition choosen. پشتیبانی:Dragger Dragger-master.zip
 8. کتابخانه Material Bottom Navigation یک کتابخانه بسیار جذاب و زیبا می باشد که دارای متریال دیزاینی منحصر به فرد است که باعث می شود که شما در طراحی و بازدهی اپلیکیشن های خود یک قدم جلوتر باشید برای دانلود این کتابخانه در قسمت Gradle مورد زیر را اضافه کنید compile 'com.github.armcha:LuseenBottomNavigation:1.8.2' Maven <dependency> <groupId>com.github.armcha</groupId> <artifactId>LuseenBottomNavigation</artifactId> <version>1.8.2</version> <type>pom</type> </dependency> برای اضافه کردن BottomNavigationView به قسمت layout مورد زیر را اضافه کنید <com.luseen.luseenbottomnavigation.BottomNavigation.BottomNavigationView android:id="@+id/bottomNavigation" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:layout_alignParentBottom="true" /> سپس آیتم های BottomNavigation را اضافه کنید BottomNavigationView bottomNavigationView = (BottomNavigationView) findViewById(R.id.bottomNavigation); BottomNavigationItem bottomNavigationItem = new BottomNavigationItem ("Record", ContextCompat.getColor(this, R.color.firstColor), R.drawable.ic_mic_black_24dp); BottomNavigationItem bottomNavigationItem1 = new BottomNavigationItem ("Like", ContextCompat.getColor(this, R.color.secondColor), R.drawable.ic_favorite_black_24dp); bottomNavigationView.addTab(bottomNavigationItem); bottomNavigationView.addTab(bottomNavigationItem1); متد OnBottomNavigationItemClickListener bottomNavigationView.setOnBottomNavigationItemClickListener(new OnBottomNavigationItemClickListener() { @Override public void onNavigationItemClick(int index) { Toast.makeText(MainActivity.this, "Item " +index +" clicked", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } }); اگر شما از ViewPager استفاده می کنید شما میتوانید از BottomNavigationView برای تغییر color مورد زیر را set کنید ContextCompat.getColor(context, R.color.firstColor) bottomNavigationView.setUpWithViewPager(yourPager , colorResources , imageResources); شما می توانید انیمیشن اسلاید را هنگام استفاده از viewPager غیرفعال کنید bottomNavigationView.disableViewPagerSlide(); شما می توانید از Bottom Navigation به صورت custom استفاده کنید: <com.luseen.luseenbottomnavigation.BottomNavigation.BottomNavigationView android:id="@+id/bottomNavigation" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:layout_alignParentBottom="true" app:bnv_colored_background="true" app:bnv_with_text="false" app:bnv_shadow="true" app:bnv_tablet="false" app:bnv_viewpager_slide="true" app:bnv_active_color="@color/colorPrimary" app:bnv_active_text_size="@dimen/bottom_navigation_text_size_active" app:bnv_inactive_text_size="@dimen/bottom_navigation_text_size_inactive"/> همچنین شما میتوانید با set کردن متد زیر برای حالت های تبلت استفاده کنید bottomNavigationView.activateTabletMode(); پشتیبانی LuseenBottomNavigation LuseenBottomNavigation-master.zip
 9. گاهی اوقات لازم است که در بالای ViewPager یا ListView یک نمایه را اضافه کنیم. DragTopLayout یک ViewGroup است که حاوی یک نمایه است یا View می باشد که به صورت زیر عمل می کند و شما می توانید این امکانات جذاب و زیبا رو به اپلیکیشن خود اضافه کنید. build.gradle dependencies { compile 'com.github.chenupt.android:dragtoplayout:1.2.1@aar' } و کد زیر را به قسمت Layout o,n خود اضافه کنید: <github.chenupt.dragtoplayout.DragTopLayout android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent"> <!--top view--> <LinearLayout android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:gravity="center" android:orientation="vertical"> ... </LinearLayout> <!--content view--> <LinearLayout android:orientation="vertical" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent"> ... </LinearLayout> </github.chenupt.dragtoplayout.DragTopLayout> https://github.com/chenupt/DragTopLayout DragTopLayout-master.zip
 10. منوی کشویی یا همان navigation drawer یکی از امکاناتی است که اکثر توسعه دهندگان اندروید آنرا در پروژه های خود پیاده سازی می کنند.هرچند روش های مختلفی برای پیاده سازی navigation drawer وجود دارد ولی در این روش یکی از آسان ترین و سریع ترین روش پیاده سازی منوی کشویی می باشد. Gradle dependency repositories { // ... maven { url 'https://jitpack.io' } } dependencies { compile 'com.heinrichreimersoftware:material-drawer:2.3.3' } در مرحله اول باید اکتیویتی مورد نظر extend بشه از DrawerActivity بصورت زیر : public class MainActivity extends DrawerActivity {} تنظیمات قسمت profile addProfile( new DrawerProfile() .setRoundedAvatar((BitmapDrawable)getResources().getDrawable(R.drawable.profile_avatar)) .setBackground(getResources().getDrawable(R.drawable.profile_cover)) .setName(getString(R.string.profile_name)) .setDescription(getString(R.string.profile_description)) .setOnProfileClickListener(new DrawerProfile.OnProfileClickListener() { @Override public void onClick(DrawerProfile drawerProfile, long id) { Toast.makeText(MainActivity.this, "Clicked profile #" + id, Toast.LENGTH_SHORT).show(); } }) ); گروهبندی drawer list addItem( new DrawerItem() .setImage(getResources().getDrawable(R.drawable.ic_first_item)) .setTextPrimary(getString(R.string.title_first_item)) .setTextSecondary(getString(R.string.description_first_item)) .setOnItemClickListener(new DrawerItem.OnItemClickListener() { @Override public void onClick(DrawerItem drawerItem, long id, int position) { Toast.makeText(MainActivity.this, "Clicked first item #" + id, Toast.LENGTH_SHORT).show(); } }) ); addDivider(); addItem( new DrawerItem() .setImage(getResources().getDrawable(R.drawable.ic_second_item)) .setTextPrimary(getString(R.string.title_second_item)) .setOnItemClickListener(new DrawerItem.OnItemClickListener() { @Override public void onClick(DrawerItem drawerItem, long id, int position) { Toast.makeText(MainActivity.this, "Clicked second item #" + id, Toast.LENGTH_SHORT).show(); } }) ); قسمت زیر را به style برنامه اضافه کنید (theme) <style name="AppTheme" parent="Theme.AppCompat.Light.NoActionBar"> <item name="colorPrimary">@color/color_primary</item> <item name="colorPrimaryDark">@color/color_primary_dark</item> <item name="colorAccent">@color/color_accent</item> <item name="actionBarStyle">@style/ThemeOverlay.AppCompat.Dark.ActionBar</item> </style> برای افزودن یا تغییر theme منوی کشویی از روش زیر استفاده کنید: setDrawerTheme( new DrawerTheme(this) .setBackgroundColorRes(R.color.background) .setTextColorPrimaryRes(R.color.primary_text) .setTextColorSecondaryRes(R.color.secondary_text) .setTextColorPrimaryInverseRes(R.color.primary_text_inverse) .setTextColorSecondaryInverseRes(R.color.secondary_text_inverse) .setHighlightColorRes(R.color.highlight) ); https://github.com/HeinrichReimer/material-drawer material-drawer-master.zip
 11. کتابخانه FlowingDrawer یک کتابخانه بسیار عالی و زیبا دارای متریال منحصر به فرد می باشد که شما میتوانید یک منوی بسیار برای اپلیکیشن خود قرار دهید موارد زیر را به Gradle پروژه خود اضافه کنید: repositories { jcenter() } dependencies { compile 'com.mxn.soul:flowingdrawer-core:2.0.0' compile 'com.nineoldandroids:library:2.4.0' } activity_main.xml <com.mxn.soul.flowingdrawer_core.FlowingDrawer xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:id="@+id/drawerlayout" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:clipChildren="false" android:clipToPadding="false" app:edPosition="1" app:edMenuSize="260dp" app:edMenuBackground="#dddddd"> <!--content--> <RelativeLayout android:id="@+id/content" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent"/> <!--menu--> <com.mxn.soul.flowingdrawer_core.FlowingMenuLayout android:id="@+id/menulayout" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent"> <FrameLayout android:id="@+id/id_container_menu" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent"/> </com.mxn.soul.flowingdrawer_core.FlowingMenuLayout> </com.mxn.soul.flowingdrawer_core.FlowingDrawer> MainActivity mDrawer = (FlowingDrawer) findViewById(R.id.drawerlayout); mDrawer.setTouchMode(ElasticDrawer.TOUCH_MODE_BEZEL); mDrawer.setOnDrawerStateChangeListener(new ElasticDrawer.OnDrawerStateChangeListener() { @Override public void onDrawerStateChange(int oldState, int newState) { if (newState == ElasticDrawer.STATE_CLOSED) { Log.i("MainActivity", "Drawer STATE_CLOSED"); } } @Override public void onDrawerSlide(float openRatio, int offsetPixels) { Log.i("MainActivity", "openRatio=" + openRatio + " ,offsetPixels=" + offsetPixels); } }); https://github.com/mxn21/FlowingDrawer FlowingDrawer-master.zip
 12. کتابخانه ای بسیار عالی برای ایجاد و پیاده سازی انیمیشن بر روی TextView در اندروید که شما میتوانید برای متن های مورد نظر خود انیمیشن ایجاد کنید همانند چیزی که در زیر می بینید: repositories { maven { url 'https://oss.sonatype.org/content/repositories/snapshots' } } dependencies { implementation 'com.shazam:android-reflow-animator:1.0.0-SNAPSHOT' } برای حرکت از fromView به toView: new ReflowTextAnimatorHelper.Builder(fromView, toView) .buildAnimator() .start(); https://github.com/shazam/reflow-animator reflow-animator-master.zip
 13. یک کتابخانه بسیار جذاب و زیبا برای نمایش Progress به صورت Horizontal که شما با استفاده از این کتابخانه می توانید تصاویر و عکس های خود را همانند صفحه استوری اینستاگرام پیمایش کنید. build.gradle allprojects { repositories { ... maven { url "https://jitpack.io" } } } dependency dependencies { compile 'com.github.shts:StoriesProgressView:2.0.0' } xml layouts <jp.shts.android.storiesprogressview.StoriesProgressView android:id="@+id/stories" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="3dp" android:layout_gravity="top" android:layout_marginTop="8dp" /> yourActivity public class YourActivity extends AppCompatActivity implements StoriesProgressView.StoriesListener { private StoriesProgressView storiesProgressView; @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); storiesProgressView = (StoriesProgressView) findViewById(R.id.stories); storiesProgressView.setStoriesCount(PROGRESS_COUNT); // <- set stories storiesProgressView.setStoryDuration(1200L); // <- set a story duration storiesProgressView.setStoriesListener(this); // <- set listener storiesProgressView.startStories(); // <- start progress } @Override public void onNext() { Toast.makeText(this, "onNext", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } @Override public void onPrev() { // Call when finished revserse animation. Toast.makeText(this, "onPrev", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } @Override public void onComplete() { Toast.makeText(this, "onComplete", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } @Override protected void onDestroy() { // Very important ! storiesProgressView.destroy(); super.onDestroy(); } } https://github.com/shts/StoriesProgressView StoriesProgressView-master.zip
 14. این کتابخانه برای برداشت و برش تصویر به صورت هوشمند است که می تواند مرزهای یک تصویر را شناسایی و به صورت صحیح تصویر بریده شود که میتوانید انواع تصاوی هم از طریق camera و هم از طریق گالری را برش دهید. امکانات: تصویر را به شیوه ای هوشمند می توانید برش دهید حمایت از درگ یا کشیدن، اثر ذره بین برای بهبود موقعیت یابی، پشتیبانی از تنظیمات UI مانند خطوط کمکی، ماسک، درگ، ذره بین و غیره. build.gradle allprojects { repositories { ... maven { url 'https://jitpack.io' } } } dependencies { compile 'com.github.pqpo:SmartCropper:v1.1.3@aar' } Layout.xml <me.pqpo.smartcropperlib.view.CropImageView android:id="@+id/iv_crop" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" /> activity Code ivCrop.setImageToCrop(selectedBitmap); Bitmap crop = ivCrop.crop(); https://github.com/pqpo/SmartCropper SmartCropper-master.zip
 15. SwipeBack یک کتابخانه اندروید است که می تواند با استفاده از ان حرکات و رفتن به یک اکتیویتی را به طور خاص و جالب نمایش داد. شما می توانید جهت کشویی یا حرکت به سمت چپ یا راست را تعیین کنید مانند FROM_LEFT، FROM_TOP، FROM_RIGHT و FROM_BOTTOM . برای استفاده از این کتابخانه در قسمت Gradle مورد زیر را اضافه کنید: dependencies { compile 'com.gongwen:swipeback:1.0.2' } کد xml مربوط به بخش Layout <com.gw.swipeback.SwipeBackLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" android:id="@+id/swipeBackLayout" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" app:directionMode="left" app:isSwipeFromEdge="true" app:maskAlpha="125" app:swipeBackFactor="0.5"> <!-- SwipeBackLayout must contains only one direct child --> </com.gw.swipeback.SwipeBackLayout> <com.gw.swipeback.WxSwipeBackLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" android:id="@+id/swipeBackLayout" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" app:directionMode="left" app:isSwipeFromEdge="true" app:maskAlpha="125" app:swipeBackFactor="0.5"> <!-- WxSwipeBackLayout must contains only one direct child --> </com.gw.swipeback.WxSwipeBackLayout> نکته: اگر شما از WxSwipeBackLayout استفاده می کنید، باید آنرا در کلاس Application خود به صورت زیر وارد کنید: public class MainApplication extends Application { @Override public void onCreate() { super.onCreate(); WxSwipeBackActivityManager.getInstance().init(this); } } در قسمت onCreate مربوط به اکتیویتی کد زیر را وارد کنید: public void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); //SwipeBackLayout is included in the layout setContentView(layoutId); SwipeBackLayout mSwipeBackLayout = (SwipeBackLayout) findViewById(R.id.swipeBackLayout); mSwipeBackLayout.setDirectionMode(SwipeBackLayout.FROM_LEFT); mSwipeBackLayout.setMaskAlpha(125); mSwipeBackLayout.setSwipeBackFactor(0.5f); mSwipeBackLayout.setSwipeBackListener(new SwipeBackLayout.OnSwipeBackListener() { @Override public void onViewPositionChanged(View mView, float swipeBackFraction, float SWIPE_BACK_FACTOR) { } @Override public void onViewSwipeFinished(View mView, boolean isEnd) { } }); } یا public void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); SwipeBackLayout mSwipeBackLayout = new SwipeBackLayout(this); mSwipeBackLayout.addView(contentView); setContentView(mSwipeBackLayout); } یا public void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); //SwipeBackLayout is not included in the layout setContentView(layoutId); mSwipeBackLayout = new SwipeBackLayout(this); mSwipeBackLayout.attachToActivity(this); } و حالا در قسمت them برای Style کد زیر را اضافه کنید <style name="Theme.Swipe.Back.NoActionBar" parent="AppTheme"> <item name="android:windowIsTranslucent">true</item> <item name="android:windowBackground">@android:color/transparent</item> </style> https://github.com/gongwen/SwipeBackLayout SwipeBackLayout-master.zip
 16. یک کتابخانه بسیار زیبا برای ایجاد Toast های متفاوت https://github.com/GrenderG/Toasty آدرس Dependency : Build.Gradle Module allprojects { repositories { ... maven { url "https://jitpack.io" } } } Build.Gradle app dependencies { ... compile 'com.github.GrenderG:Toasty:1.2.8' } To display an error Toast Toasty.error(yourContext, "This is an error toast.", Toast.LENGTH_SHORT, true).show(); To display a success Toast Toasty.success(yourContext, "Success!", Toast.LENGTH_SHORT, true).show(); To display an info Toast Toasty.info(yourContext, "Here is some info for you.", Toast.LENGTH_SHORT, true).show(); To display a warning Toast Toasty.warning(yourContext, "Beware of the dog.", Toast.LENGTH_SHORT, true).show(); To display the usual Toast Toasty.normal(yourContext, "Normal toast w/o icon").show(); To display the usual Toast with icon Toasty.normal(yourContext, "Normal toast w/ icon", yourIconDrawable).show(); Toasty-master.zip
 17. دریافت کتابخانه material-dialogs لینک گیت هاب : https://github.com/afollestad/material-dialogs دانلود سورس از انجمن اندروید ایران material-dialogs-master.zip
 18. سلام دوستان میخواستم بدونم برا پخش ویدئو بصورت انلاین (منظورم پخش فیلم های سرور )و همچنین برا اپلود ویدئو کتابخانه ای هست که تو اندروید استودیو استفاده کنم؟