Splash Screen در اندروید

Farzad Sarseifi
توسط Farzad Sarseifi در آموزش های اندروید,
در این آموزش قصد ساخت یه اسپلش اسکرین را در اندروید داریم. اگه دیده باشید در بیشتر اپلیکیشن های اندرویدی صفحه ای به مدت چند ثانیه ظاهر میشود و بعد از آن به صفحه اصلی آپ میرویم .این اکتیویتی به عنوان اسپلش اسکرین شناخته میشود. برای شروع در مسیر  res/Layout یک فایل به اسم Splash.xml درست میکنیم و کدهای مربوطه را مانند زیر مینویسیم :   <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  <ImageView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:layout_width="fill_parent"  android:layout_height="fill_parent"  android:background="@drawable/background" /> در این خطوط فقط یک LinearLayout را تعریف کرده ایم و یک تصویر را برای نمونه برای نمایش در کل صفحه قرار میدهیم. سپس در پکیج اصلی خود یک اکتیویتی به اسم SpalshScreen را ایجاد میکنیم.   public class SpalshScreen extends Activity { @Overrideprotected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { // TODO Auto-generated method stub super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.splash); Handler handler = new Handler(); // run a thread after 2 seconds to start the home screen handler.postDelayed(new Runnable() { @Override public void run() { // make sure we close the splash screen so the user won't come // back when it presses back key finish(); // start the home screen Intent intent = new Intent(SpalshScreen.this,IpcameraActivity.class); startActivity(intent); } }, 4000); } }   تنها  دستورات مهمی که در این اکتیویتی هستن مربوط به Handler هستن که به مدت 4 ثانیه صبر میکند بعد دستور Intent را اجرا میکند و بطور اتوماتیک به اکتیویتی اصلی آپ میرویم. نکته مهم: در اسپلش اسکرین این میباشد که بعد از ورود به صفحه اصلی، با  زدن کلید برگشت دیگر اکتیویتی اسپلش نمایش داده نمیشود و از برنامه خارج نمیشویم. امیدوارم مفید واقع شود... Splash.zip Splash.zip
  • 21 پاسخ