Option Menu در اندروید

Razieh Shahraki
توسط Razieh Shahraki در آموزش های اندروید,
برای ساخت منو مراحل زیر را دنبال کنید: روی پوشه res کلیک راست از قسمت New گزینه Other را انتخاب کنید. از قسمت Android گزینه Android Xml File را انتخاب کنید. از قسمت Resource Type گزینه Menu را انتخاب کنید. از قسمت Project اسم پروژه را انتخاب کنید و در قسمت File اسمی را وارد کرده و روی Finish کلیک کنید. (فایل اجاد شده در پوشه Menu قرار می گیرد.) روی دکمه Add کلیک کرده، در پنجره باز شده روی گزینه Group کلیک کرده و Ok کنید. حال روی group1 کلیک کرده و روی دکمه Add کلیک و Item را انتخاب و Ok  کنید. (می توانید در قسمت Id نام را تعیین کنید و در قسمت Title عنوانی که در برنامه نمایش داده می شود را تعیین کنید در اینجا ایتمی با ایدیmnuHelp و نام Help و ایتم دیگری با ایدیmnuOption و نام Option ایجاد کرده ایم) دستورات زیر را در فایل main.xml وارد کنید. android:layout_width="fill_parent"android:layout_height="fill_parent"android:orientation="vertical" >android:layout_width="fill_parent"android:layout_height="wrap_content"/>برای اینکه نشان دهیم کدام منو کلیک شده است از EditText استفاده میکنیم.android:id=”@+id/editText1”android:layout_width=”fill_parent”android:layout_height=”wrap_content”android:ems=”10” >   دستورات زیر را در فایل java قرار دهید. import android.app.Activity; import android.os.Bundle; import android.view.Menu; import android.view.MenuInflater; import android.view.MenuItem; import android.widget.EditText; public class MainActivity extends Activity { /** Called when the activity is first created. */ EditText editText; @Override public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); editText=(EditText)findViewById(R.id.editText1); } @Override public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { // TODO Auto-generated method stub MenuInflater mnu= getMenuInflater(); mnu.inflate(R.menu.main_menu, menu); return true; } @Override public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { // TODO Auto-generated method stub switch(item.getItemId()) { case R.id.mnuOption: editText.setText("Option Clicked!"); break; case R.id.mnuHelp: editText.setText("Help Clicked!"); break; } return super.onOptionsItemSelected(item); } }   خروجی برنامه به صورت زیر است. با کلیک روی Menu در امولاتور، منو ظاهرشده و شما می توانید از آن استفاده کنید.    
  • 12 پاسخ