آموزش استفاده از کلاس SharedPreferences

اعظم نوری
توسط اعظم نوری در آموزش های اندروید,
کد کلاس: public class SaveID { private Context m_Context; public int m_state; public static final String STATE_id = "id"; public static final String MyPREFERENCES = "Save_ID"; public SharedPreferences m_SharedPreferences; public SaveID(Context context) { // TODO Auto-generated constructor stub this.m_Context=context; m_SharedPreferences=m_Context.getSharedPreferences(MyPREFERENCES, Context.MODE_PRIVATE); } public SaveID(Context context, SharedPreferences sharedPreferences) { this.m_Context = context; this.m_SharedPreferences = sharedPreferences; } public void setSharedPreferances(SharedPreferences sharedPreferences){ this.m_SharedPreferences = sharedPreferences; } public void saveState(String m_state){ Editor editor = this.m_SharedPreferences.edit(); editor.putString(STATE_id, m_state); editor.commit(); } public String getState(){ return this.m_SharedPreferences.getString(STATE_id, ""); } } نحوه ذخیره متغیر در کلاس: SaveID saveID = new SaveID(getApplicationContext()); String ID = txt_id.getText().toString(); saveID.saveState(ID); نحوه خوندن مقدار متغیر از کلاس: SaveID saveID = new SaveID(getApplicationContext()); String ID = saveID.getState();
  • 4 پاسخ