استفاده از قابلیت لرزش دستگاه

perspolis
توسط perspolis در آموزش های اندروید,
برای استفاده از حالت لرزش دستگاه باید از توابع زیراستفاده نمود: در ابتدا باید مجوزی در مانیفست درخواست شود <uses-permission android:name="android.permission.VIBRATE" />   پس از آن استفاده از لرزاننده دستگاه، فقط سرویسی دیگر از سیستم اندروید است که توسط چارچوب فراهم می شود. این کار می تواند توسط VIBRATor انجام شود: (Vibrator v = (Vibrator) getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE   با یک نمونه VIBRATor تنها متد ()Vibrator را برای آغاز لرزش دستگاه فراخوانی کنید (v.vibrate(300 امیدوارم مفید واقع شود:
  • 0 پاسخ