b.kordtabar

اشکال در ذخیره داده ها در پایگاه داده sqlite

4 ارسال در این موضوع قرار دارد

با سلام

می خواهم لیستی از داده ها را در پایگاه داده sqlite اندروید ذخیره کنم داده مربوط به ستون آخر نمایش داده نمی شود

کد مربوطه را ارسال می کنم، اگر می توانید راهنمایی کنید.

package com.example.t.newsqlite;

import android.content.ContentValues;
import android.content.Context;
import android.database.Cursor;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class DatabaseHandler extends SQLiteOpenHelper {


  private static final int DATABASE_VERSION = 1;


  private static final String DATABASE_NAME = "carManager";


  private static final String TABLE_CONTACTS = "cars";


  private static final String KEY_ID = "id";
  private static final String KEY_BRAND = "brand";
  private static final String KEY_WORKED = "worked";
  private static final String KEY_MODEL="model";

  public DatabaseHandler(Context context) {
    super(context, DATABASE_NAME, null, DATABASE_VERSION);
  }


  @Override
  public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
    String CREATE_CONTACTS_TABLE = "CREATE TABLE " + TABLE_CONTACTS + "("
        + KEY_ID + " INTEGER PRIMARY KEY," + KEY_BRAND + " TEXT,"
        + KEY_WORKED + " TEXT," + KEY_MODEL + " TEXT " + ")";
    db.execSQL(CREATE_CONTACTS_TABLE);
  }


  @Override
  public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {

    db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS " + TABLE_CONTACTS);

    onCreate(db);
  }

  public void addContact(Car car) {
    SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();

    ContentValues values = new ContentValues();
    values.put(KEY_BRAND, car.getBrand());
    values.put(KEY_WORKED, car.getWorked());
    values.put(KEY_MODEL, car.getModel());
    db.insert(TABLE_CONTACTS, null, values);
    db.close();
  }


  public Car getContact(int id) {
    SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();

    Cursor cursor = db.query(TABLE_CONTACTS, new String[]{KEY_ID,
            KEY_BRAND, KEY_WORKED, KEY_MODEL}, KEY_ID + "=?",
        new String[]{String.valueOf(id)}, null, null, null, null);
    if (cursor != null)
      cursor.moveToFirst();

    Car car = new Car(Integer.parseInt(cursor.getString(0)),
        cursor.getString(1), cursor.getString(2),cursor.getString(3));
    // return contact
    return car;
  }

  public List<Car> getAllContacts() {
    List<Car> contactList = new ArrayList<Car>();
    // Select All Query
    String selectQuery = "SELECT * FROM " + TABLE_CONTACTS;

    SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
    Cursor cursor = db.rawQuery(selectQuery, null);

    // looping through all rows and adding to list
    if (cursor.moveToFirst()) {
      do {
        Car car = new Car();
        car.setID(Integer.parseInt(cursor.getString(0)));
        car.setBrand(cursor.getString(1));
        car.setWorked(cursor.getString(2));
        car.setModel(cursor.getString(3));

        // Adding contact to list
        contactList.add(car);
      } while (cursor.moveToNext());
    }

    // return contact list
    return contactList;
  }

  public int getContactsCount() {
    String countQuery = "SELECT * FROM " + TABLE_CONTACTS;
    SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();
    Cursor cursor = db.rawQuery(countQuery, null);
    cursor.close();

    // return count
    return cursor.getCount();
  }  public int updateContact(Car car) {
    SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();

    ContentValues values = new ContentValues();
    values.put(KEY_BRAND, car.getBrand());
    values.put(KEY_WORKED, car.getWorked());
    values.put(KEY_MODEL, car.getModel());

    // updating row
    return db.update(TABLE_CONTACTS, values, KEY_ID + " = ?",
        new String[] { String.valueOf(car.getID()) });
  }


  public void deleteContact(Car contact) {
    SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
    db.delete(TABLE_CONTACTS, KEY_ID + " = ?",
        new String[] { String.valueOf(contact.getID()) });
    db.close();
  }
}

    package com.example.t.newsqlite;

    import java.util.List;

    import android.app.Activity;
    import android.os.Bundle;
    import android.util.Log;
    import android.widget.TextView;

public class AndroidSQLiteTutorialActivity extends Activity {
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.main);

    DatabaseHandler db = new DatabaseHandler(this);

    /**
     * CRUD Operations
     * */
    // Inserting Contacts
    Log.d("Insert: ", "Inserting ..");
    db.addContact(new Car("رنو","کارکرده","GGF"));
    db.addContact(new Car("تویوتا","صفر کیلومتر","FD"));
    db.addContact(new Car("بیوک", "حواله","GDG"));


    // Reading all contacts
    Log.d("Reading: ", "Reading all contacts..");
    List<Car> car = db.getAllContacts();

    for (Car cn : car) {
      String log = "Id: " + cn.getID() + " ,Brand: " + cn.getBrand() + " ,Worked: " + cn.getWorked() + " ,Model: " + cn.getModel();
      // Writing Contacts to log
      Log.d("Name: ", log);
    }
  }
}
package com.example.t.newsqlite;

public class Car {

  //private variables
  int id;
  String brand;
  String worked;
  String model;  public Car(){

  }

  public Car(int id, String brand,String worked,String model){
    this.id = id;
    this.brand=brand;
    this.worked=worked;
    this.model=model;

  }

  // constructor
  public Car(String brand,String worked,String model){
    this.brand=brand;
    this.worked=worked;
    this.model=model;

  }

  public int getID(){
    return this.id;
  }


  public void setID(int id){
    this.id = id;
  }

  // getting name
  public String getBrand(){
    return this.brand;
  }

  // setting name
  public void setBrand(String brand){
    this.brand = brand;
  }

  // getting phone number
  public String getWorked(){
    return this.worked;
  }

  // setting phone number
  public void setWorked(String worked){
    this.worked = worked;
  }

  public String getModel(){
    return this.model;
  }


  public void setModel(String model){
    this.model = model;
  }
}

 

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

کدام فیلد مقدار null برمیگرداند.چونکه مشکلی نمیبینم از کدتون

 

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 1396/05/07, 11:05:26، b.kordtabar گفته است :

با سلام

می خواهم لیستی از داده ها را در پایگاه داده sqlite اندروید ذخیره کنم داده مربوط به ستون آخر نمایش داده نمی شود

کد مربوطه را ارسال می کنم، اگر می توانید راهنمایی کنید.


package com.example.t.newsqlite;

import android.content.ContentValues;
import android.content.Context;
import android.database.Cursor;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class DatabaseHandler extends SQLiteOpenHelper {


  private static final int DATABASE_VERSION = 1;


  private static final String DATABASE_NAME = "carManager";


  private static final String TABLE_CONTACTS = "cars";


  private static final String KEY_ID = "id";
  private static final String KEY_BRAND = "brand";
  private static final String KEY_WORKED = "worked";
  private static final String KEY_MODEL="model";

  public DatabaseHandler(Context context) {
    super(context, DATABASE_NAME, null, DATABASE_VERSION);
  }


  @Override
  public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
    String CREATE_CONTACTS_TABLE = "CREATE TABLE " + TABLE_CONTACTS + "("
        + KEY_ID + " INTEGER PRIMARY KEY," + KEY_BRAND + " TEXT,"
        + KEY_WORKED + " TEXT," + KEY_MODEL + " TEXT " + ")";
    db.execSQL(CREATE_CONTACTS_TABLE);
  }


  @Override
  public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {

    db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS " + TABLE_CONTACTS);

    onCreate(db);
  }

  public void addContact(Car car) {
    SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();

    ContentValues values = new ContentValues();
    values.put(KEY_BRAND, car.getBrand());
    values.put(KEY_WORKED, car.getWorked());
    values.put(KEY_MODEL, car.getModel());
    db.insert(TABLE_CONTACTS, null, values);
    db.close();
  }


  public Car getContact(int id) {
    SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();

    Cursor cursor = db.query(TABLE_CONTACTS, new String[]{KEY_ID,
            KEY_BRAND, KEY_WORKED, KEY_MODEL}, KEY_ID + "=?",
        new String[]{String.valueOf(id)}, null, null, null, null);
    if (cursor != null)
      cursor.moveToFirst();

    Car car = new Car(Integer.parseInt(cursor.getString(0)),
        cursor.getString(1), cursor.getString(2),cursor.getString(3));
    // return contact
    return car;
  }

  public List<Car> getAllContacts() {
    List<Car> contactList = new ArrayList<Car>();
    // Select All Query
    String selectQuery = "SELECT * FROM " + TABLE_CONTACTS;

    SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
    Cursor cursor = db.rawQuery(selectQuery, null);

    // looping through all rows and adding to list
    if (cursor.moveToFirst()) {
      do {
        Car car = new Car();
        car.setID(Integer.parseInt(cursor.getString(0)));
        car.setBrand(cursor.getString(1));
        car.setWorked(cursor.getString(2));
        car.setModel(cursor.getString(3));

        // Adding contact to list
        contactList.add(car);
      } while (cursor.moveToNext());
    }

    // return contact list
    return contactList;
  }

  public int getContactsCount() {
    String countQuery = "SELECT * FROM " + TABLE_CONTACTS;
    SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();
    Cursor cursor = db.rawQuery(countQuery, null);
    cursor.close();

    // return count
    return cursor.getCount();
  }  public int updateContact(Car car) {
    SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();

    ContentValues values = new ContentValues();
    values.put(KEY_BRAND, car.getBrand());
    values.put(KEY_WORKED, car.getWorked());
    values.put(KEY_MODEL, car.getModel());

    // updating row
    return db.update(TABLE_CONTACTS, values, KEY_ID + " = ?",
        new String[] { String.valueOf(car.getID()) });
  }


  public void deleteContact(Car contact) {
    SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
    db.delete(TABLE_CONTACTS, KEY_ID + " = ?",
        new String[] { String.valueOf(contact.getID()) });
    db.close();
  }
}


    package com.example.t.newsqlite;

    import java.util.List;

    import android.app.Activity;
    import android.os.Bundle;
    import android.util.Log;
    import android.widget.TextView;

public class AndroidSQLiteTutorialActivity extends Activity {
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.main);

    DatabaseHandler db = new DatabaseHandler(this);

    /**
     * CRUD Operations
     * */
    // Inserting Contacts
    Log.d("Insert: ", "Inserting ..");
    db.addContact(new Car("رنو","کارکرده","GGF"));
    db.addContact(new Car("تویوتا","صفر کیلومتر","FD"));
    db.addContact(new Car("بیوک", "حواله","GDG"));


    // Reading all contacts
    Log.d("Reading: ", "Reading all contacts..");
    List<Car> car = db.getAllContacts();

    for (Car cn : car) {
      String log = "Id: " + cn.getID() + " ,Brand: " + cn.getBrand() + " ,Worked: " + cn.getWorked() + " ,Model: " + cn.getModel();
      // Writing Contacts to log
      Log.d("Name: ", log);
    }
  }
}

package com.example.t.newsqlite;

public class Car {

  //private variables
  int id;
  String brand;
  String worked;
  String model;  public Car(){

  }

  public Car(int id, String brand,String worked,String model){
    this.id = id;
    this.brand=brand;
    this.worked=worked;
    this.model=model;

  }

  // constructor
  public Car(String brand,String worked,String model){
    this.brand=brand;
    this.worked=worked;
    this.model=model;

  }

  public int getID(){
    return this.id;
  }


  public void setID(int id){
    this.id = id;
  }

  // getting name
  public String getBrand(){
    return this.brand;
  }

  // setting name
  public void setBrand(String brand){
    this.brand = brand;
  }

  // getting phone number
  public String getWorked(){
    return this.worked;
  }

  // setting phone number
  public void setWorked(String worked){
    this.worked = worked;
  }

  public String getModel(){
    return this.model;
  }


  public void setModel(String model){
    this.model = model;
  }
}

 

سلام، توی متد زیر:

public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
    String CREATE_CONTACTS_TABLE = "CREATE TABLE " + TABLE_CONTACTS + "("
        + KEY_ID + " INTEGER PRIMARY KEY," + KEY_BRAND + " TEXT,"
        + KEY_WORKED + " TEXT," + KEY_MODEL + " TEXT " + ")";
    db.execSQL(CREATE_CONTACTS_TABLE);
  }

بعد از پرانتزی که توی قسمت آخر بعد از پرانتز یه سمیکالن جا افتاده شاید بخاطر اون باشه.

باید به شکل زیر نوشته بشه:

public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
    String CREATE_CONTACTS_TABLE = "CREATE TABLE " + TABLE_CONTACTS + "("
        + KEY_ID + " INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT," + KEY_BRAND + " TEXT,"
        + KEY_WORKED + " TEXT," + KEY_MODEL + " TEXT " + ");";
    db.execSQL(CREATE_CONTACTS_TABLE);
  }

البته برای قسمت KEY_ID هم بد نیست یه AUTOINCREMENT اضافه کنید...

1 کاربر پسند دیده است

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 1396/05/07, 14:30:54، Farzad Sarseifi گفته است :

کدام فیلد مقدار null برمیگرداند.چونکه مشکلی نمیبینم از کدتون

 

فیلد آخر MODEL

 

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری

 • مطالب مشابه

  • توسط elecomco
   در پکیج آموزش برنامه نویسی اندرویدی که توسط مهندس محمد آزاد برای شما عزیزان تهیه شده است، تمامی مفاهیم مقدماتی تا پیشرفته ، بصورت کاملا پروژه محور از صفر تا صد به شما آموزش داده می شود. مثال های کاربردی فراوان که در حین آموزش در قالب پروژه های کوچک با شما دوستان گرامی کار خواهد شد و شما را تبدیل به یک برنامه نویس حرفه ای اندروید خواهد کرد. با خرید جامع ترین بسته آموزش برنامه نویسی اندروید استودیو الکامکو می توانید از این فرصت طلایی استفاده کنید.     Elecomco.Com-Android_learning.mp4
  • توسط asghar.a83
   سلام دوستان خسته نباشید من یه باتن دارم که میخوام وقتی کاربر روش کلیک کنه یه ثانیه تغییر رنگ بده تا کاربر بفهمه کلیک کرده و از اون حالت بی روحی در بیاد میدونم خیلی سادس ولی تو کاتلین تازه کارم لطفا جواب بدید
  • توسط elecomco
   شروع کار برای برنامه نویسی اندروید
  • توسط elecomco
     وقتی شما یک اپلیکیشن اندروید درست می کنید، باید یه جوری بفهمید که آیا برنامه ای که ساخته اید درست کار می کند یا نه؟ در این مقاله می خواهیم شما را با نحوه اشکال زدایی پروژه با ADB اندروید استودیو آشنا کنیم. 
    
   اجرا و اشکال زدایی یا دیباگ اپلیکیشن در یک دستگاه سخت افزاری با ADB اندروید 
   یکی از مسائل مهم بعد از ساخت برنامه اندروید، این است که همیشه قبل از انتشار اپلیکیشن برای کاربران، برنامه را بر روی یک دستگاه واقعی آزمایش کنید. به همین منظور در این مقاله می خواهیم شما را با نحوه تنظیم محیط توسعه اندروید یا همان پلتفرم اندروید استودیو (Android Studio) و دستگاه اندروید برای آزمایش و اشکال زدایی از طریق اتصال ( Android Debug Bridge  (ADB آشنا کنیم.
   Android Debug Bridge که با نام ADB اندروید یا پل اشکال زدایی اندروید نیز شناخته می شود یک ابزار تحت خط فرمان جهت ارتباط و کنترل شبیه ساز (Emulator) یا دستگاه اندرویدی متصل به سیستم است و دستورات کاربردی متعددی نظیر نصب برنامه بر روی محیط شبیه ساز ، دسترسی به فایل های مستقر بر روی شبیه ساز و … را برای برنامه نویس فراهم می کند تا بتواند اپلیکیشن خود را تست و اشکال زدایی کند.
   با استفاده از شبیه ساز اندروید (Android emulator)، می توانید برنامه خود را در نسخه های مختلف دستگاه های اندرویدی  با اندازه های مختلف صفحه نمایش آزمایش کنید.
   تنظیم دستگاه برای توسعه اپلیکیشن اندروید ساخته شده 
   قبل از شروع اشکال زدایی در دستگاه، چند کار وجود دارد که باید انجام دهید:
   Settings اپلیکیشن را باز کنید. سپس گزینه Developer options را انتخاب کنید. در نهایت USB debugging را انتخاب کنید. سیستم خود را برای شناسایی دستگاه خود تنظیم کنید. macOS: به تنظیمات اضافی لازم نیست. Ubuntu Linux: برای نصب پکیج adb از apt-get install استفاده کنید. این مجموعه ای پیش فرض از قوانین udev با حفظ جامعه برای همه دستگاه های اندروید را به شما می دهد. اطمینان حاصل کنید که در گروه plugdev هستید. اگر پیام خطای زیر را مشاهده کردید ، adb شما را در گروه plugdev پیدا نکرد:
   error: insufficient permissions for device: udev requires plugdev group membership از idاستفاده کنید تا ببینید چه گروه هایی در آن هستید. از  sudo usermod -aG plugdev $LOGNAME استفاده کنید تا خود را به گروه plugdev اضافه کنید.
   مثال زیر نحوه نصب بسته ابزارهای Android adb را نشان می دهد.
   error: insufficient permissions for device: udev requires plugdev group membership ویندوز: درایور USB را برای ADB نصب کنید. Chrome OS: به پیکربندی اضافی لازم نیست. به دستگاه خود متصل شوید 
   هنگامی که به USB تنظیم و وصل شده اید، می توانید بر روی Run در اندروید استودیو (Android Studio) کلیک کنید تا برنامه خود را روی دستگاه ایجاد و اجرا کنید.
   برای صدور دستورات همچنین می توانید از ADB اندروید استفاده کنید:
   تأیید کنید که دستگاه شما با اجرای دستور adb devices از فهرست  android_sdk/platform-tools/ متصل است. در صورت اتصال، دستگاه ذکر شده را مشاهده خواهید کرد. برای هدف قرار دادن دستگاه خود ، هر  adb command  را با فلگ -d صادر کنید. عیب یابی اتصال دستگاه با Connection Assistant
   Connection Assistant دستورالعمل های گام به گام برای کمک به شما در تنظیم و استفاده از دستگاه از طریق اتصال ADB فراهم می کند.
   برای شروع Tools > Connection Assistant را انتخاب کنید.
   Connection Assistant دستورالعمل ها، کنترل های in-context و لیستی از دستگاه های متصل را در یک سری صفحه در پنل Assistant ارائه می دهد. از دکمه های Next و Previous در پایین پنل Assistant استفاده کنید تا در صورت لزوم از طریق صفحات استفاده کنید:
   دستگاه خود را از طریق USB متصل کنید: Connection Assistant با این کار از شما خواسته می خواهد که دستگاه خود را از طریق USB متصل کنید و یک دکمه Rescan USB را فراهم می کند که با استفاده از آن می توانید اسکن جدیدی را برای دستگاه های متصل آغاز کنید. فعال کردن اشکال زدایی USB: ابزار Connection Assistan به شما می گوید چگونه می توانید USB را در گزینه های on-device developer فعال کنید. راه اندازی مجدد سرور ADB اندروید: سرانجام، اگر هنوز دستگاه خود را در لیست دستگاه های موجود نمی بینی، می توانید از دکمه Restart ADB server در آخرین صفحه Connection Assistan استفاده کنید. راه اندازی مجدد سرور ADB همچنین باعث می شود ADB اندروید دوباره دستگاه ها را اسکن کند. اگر هنوز دستگاه خود را در لیست دستگاههای موجود نمی بینید، مراحل عیب یابی را در قسمت بعدی این صفحه امتحان کنید. مشکلات اتصال USB را برطرف کنید
   اگر Connection Assistan دستگاه شما را از طریق USB تشخیص نمی دهد، می توانید مراحل عیب یابی زیر را برای حل این مشکل امتحان کنید:
   بررسی کنید که اندروید استودیو بتواند به Android Emulator متصل شود.
   برای بررسی اینکه آیا این مسئله به دلیل وجود مشکل اتصال بین Android Studio و Android Emulator ایجاد شده است ، این مراحل را دنبال کنید:
   AVD Manager را باز کنید. اگر قبلاً آنرا ندارید ، یک AVD جدید ایجاد کنید. شبیه ساز را با استفاده از AVD خود اجرا کنید. یکی از موارد زیر را انجام دهید: اگر اندروید استودیو (Android Studio) نمی تواند به شبیه ساز متصل شود ، آخرین ابزارهای Platform SDK را دانلود کنید و دوباره امتحان کنید. اگر شبیه ساز با موفقیت شروع شد ، کابل USB را بررسی کنید. کابل USB را بررسی کنید
   برای بررسی اینکه آیا مشکل ناشی از کابل USB معیوب ایجاد شده است ، مراحل موجود در این بخش را دنبال کنید.
   اگر کابل USB دیگری دارید:
   دستگاه را با استفاده از کابل ثانویه وصل کنید. بررسی کنید آیا دستیار اتصال اکنون می تواند دستگاه را تشخیص دهد یا خیر. اگر دستگاه شناسایی نشد ، کابل اولیه را دوباره امتحان کنید. اگر دستگاه هنوز شناسایی نشده است ، فرض کنید که مشکل دستگاه است و بررسی کنید که دستگاه برای توسعه تنظیم شده است یا خیر. اگر کابل USB دیگری ندارید اما دستگاه Android دیگری دارید:
   دستگاه ثانویه را به رایانه متصل کنید. اگر دستیار اتصال می تواند دستگاه ثانویه را تشخیص دهد ، فرض کنید که مشکل دستگاه اصلی است و بررسی کنید که آیا دستگاه برای توسعه تنظیم شده است یا خیر.
   اگر دستگاه ثانویه شناسایی نشود ، ممکن است مشکل در کابل USB باشد. بررسی کنید که دستگاه برای توسعه تنظیم شده است یا خیر 
   برای بررسی اینکه آیا مشکل ناشی از تنظیمات دستگاه ایجاد شده است ، این مراحل را دنبال کنید:
   مراحل موجود در بخش تنظیم دستگاه برای توسعه را دنبال کنید.  اگر این مشکل را برطرف نکرد، برای کمک به پشتیبانی مشتری OEM دستگاه تماس بگیرید. به نماینده پشتیبانی مشتری بگویید که دستگاه با استفاده از ADB به Android Studio وصل نخواهد شد. کلید امنیتی RSA 
   وقتی دستگاهی را اجرا می کنید که دارای سیستم عامل Android 4.2.2 (سطح API 17) یا بالاتر است، سیستم از طریق کادر محاوره ای به شما نشان می دهد که آیا می خواهید یک کلید RSA را بپذیرید که امکان اشکال زدایی از طریق این رایانه را بپذیرد یا خیر. این مکانیسم امنیتی از دستگاههای کاربر محافظت می کند زیرا تضمین می کند اشکال زدایی USB و سایر دستورات adb را نمی توان اجرا کرد مگر اینکه شما قادر به باز کردن قفل دستگاه و تأیید این پیام باشید.
  • توسط معصومه جوادی
    

   تیم پشتیبانی توسعه دهندگان کافه بازار نیروی پشتیبانی جذب می کند:
   برخی از مسئولیت های تیم پشتیبانی عبارتند از:
    
   پاسخ دادن به سؤالات توسعه دهندگان از طریق کانال های تماس با ما: تیکت و تماس
   بررسی نظرات و اطلاعات ناشران
   بررسی فاکتورهای مالی و …
    
   مهارت های مورد نیاز:
   تصمیم گیری سریع
   نوآوری در حل مشکلات 
   توانایی بهینه سازی فرآیندهای موجود
   مهارت های ارتباط کلامی عالی
   مشتاق در کمک به دیگران
   داشتن ذهن متمرکز و قادر به انجام وظیفه های متعدد در یک زمان
   مهارت در مکاتبه و ویرایش متون به زبان فارسی و انگلیسی
   آشنا با سیستم عامل Android
   آشنایی با Microsoft Office و Google Drive 
    
   مزایا:
   پرداخت حقوق مناسب و به موقع
   کار در محیط جذاب و پویا
   بیمه درمانی تکمیلی
   برای ارسال رزومه به بخش موقعیت های شغلی در صفحه Cafebazaar.ir وارد شوید و پس از انتخاب موقعیت شغلی Developers support رزومه خود را برای ما ارسال نمایید.

 • دوره آموزشی اندروید آموزش ویدئویی اندروید سورس اندروید دوره اندروید آموزش Kotlin آموزش برنامه نویسی ios مهارت های فروش طراحی اپلیکیشن کوردینا موزیک Kurdina Music موزیک کردی Android Framework
 • فایل